ประชาสัมพันธ์

นครพนม Kick Off มอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ ให้พี่น้องเกษตรกร พร้อมมอบเงินช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยธรรมชาติ

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานกิจกรรม “Kick Off การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567” ที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนมจัดขึ้น เพื่อมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญ เพิ่มสุขปีใหม่ให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานการดำเนินงานโฉนดเพื่อการเกษตร สร้างความรู้ ความเข้าใจ แนวทางการดำเนินงานโฉนดเพื่อการเกษตรและการเพิ่มศักยภาพ มูลค่าที่ดิน ของ ส.ป.ก. และหน้าที่ของผู้ที่ได้รับที่ดิน เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการเพิ่มศักยภาพมูลค่าโฉนดเพื่อการเกษตร

สืบเนื่องจากคณะรัฐนตรีได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 11 กันยายน 2566 มีนโยบายการให้ประชาชนใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อสร้างโอกาสในการมีอาชีพ รายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยรัฐบาลจะเร่งดำเนินการให้ประชาชนมีสิทธิในที่ดิน มีชีวิตที่มั่นคง พิจารณาเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนด เพื่อให้สามารถนำไปต่อยอดให้เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ นำมาพัฒนาที่ดินเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก) ซึ่งมีภารกิจหน้าที่จัดที่ดินรัฐให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์เพื่อประกอบเกษตรกรรม โดยการออกเป็นหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ให้กับเกษตรกรนั้น เป็นหนึ่งเป้าหมายในการปรับปรุงและพัฒนาสิทธิในที่ดินของรัฐบาลเพื่อขับเคลื่อนให้การดำเนินนโยบายของรัฐบาลประสบผลสำเร็จ จึงพิจารณาปรับปรุงเอกสารสิทธิการใช้ประโยชน์ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรตามนโยบายของรัฐบาล และการพัฒนาสิทธิในที่ดินรัฐของ ส.ป.ก. ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม

โดยจังหวัดนครพนม มีพื้นที่เขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินจำนวน 11 อำเภอ 34 ตำบล เนื้อที่ประมาณ 351,481 ไร่ (ยกเว้นอำเภอเรณูนคร) โดยได้ดำเนินการจัดที่ดินให้เกษตรกรแล้วทั้งสิ้น จำนวน 23,226 ราย 30,891 แปลง ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม มีแผนงานในการดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเอกสารสิทธิ สป.ก.4-01 ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกร จำนวน 6,229 แปลง เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครพนม จึงได้จัดกิจกรรม “Kick Off การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567” ให้แก่เกษตรกร จำนวน 114 ราย 135 แปลง เนื้อที่ประมาณ 1,140 ไร่ โดยการจัดงานในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายอำเภอศรีสงคราม ผู้นำองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน เป็นอย่างดี

ภายในกิจกรรม “KICK OFF การมอบโฉนดเพื่อการเกษตร เป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567” รับสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์จากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร (ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่มีร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน Kick Off จัดกิจกรรมพร้อมกันทั่วประเทศ พิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรให้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน มอบนโยบาย ชี้แจง ให้ความรู้ แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อเพิ่มศักยภาพและเพิ่มมูลค่าในโฉนดเพื่อการเกษตร และหน้าที่ของผู้ที่ได้รับที่ดิน สนับสนุนกล้าไม้มีค่าให้แก่เกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตร สำหรับนำไปปลูกในพื้นที่เพื่อเพิ่มมูลค่าในโฉนดเพื่อการเกษตรในห้วงเวลาที่เหมาะสม นิทรรศการเพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ ผลงานการปฏิรูปที่ดิน และแนวทางการดำเนินงานเพื่อเพิ่มมูลค่าในโฉนดเพื่อการเกษตร เปิดให้บริการประชาชน ผ่านศูนย์บริการเกษตรพิรุณราช/ศูนย์บริการประชาชน (Mobile Unit)

จากนั้นเป็นพิธีมอบเงินช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน อุทกภัย เพื่อฟื้นฟูและเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยตามแนวทางมาตรการทางด้านการฟื้นฟู โดยการช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ โดยเฉพะทางด้านการดำรงชีวิตเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและให้ขวัญกำลังใจ ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม

อำเภอศรีสงคราม มีครัวเรือนเกษตรกรทั้งหมด จำนวน 13,182 ครัวเรือน พื้นที่เพาะปลูก 187,578 ไร่ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม – 26 ตุลาคม 2566 ส่งผลให้ราษฎรได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั้งบ้านเรือนและพื้นที่การเกษตร จำนวน 9 ตำบล เกษตรกร 2,632 ราย พื้นที่ประสบภัย 23,825.25 ไร่ ซึ่งคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติจังหวัด (ก.ช.ภ.จ.) มีมติเห็นชอบขอรับการสนับสนุนเงินทดรองราชการในอำนาจปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรอำเภอศรีสงคราม วงเงินขอรับการช่วยเหลือ 32,094,774 บาท (สามสิบสองล้านเก้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งจะช่วยเยียวยาให้กับเกษตรกรที่ประสบภัยตามแนวทางมาตรการทางด้านการฟื้นฟู