ประชาสัมพันธ์

ศรีสะเกษ สันนิบาตสหกรณ์ร่วมกับสหกรณ์จังหวัดติวเข้มการบริหารจัดการหนี้ของสถาบันเกษตรกร เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ แก้ไขหนี้ค้างชำระให้ลดลง รวมทั้งควบคุมมิให้มีอัตราเพิ่มของหนี้ค้างชำระด้วย

เมื่อวันที่ 30 ม.ค. 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องประชุมลำดวนทอง โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ “แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสถาบันเกษตรกร” จ.ศรีสะเกษ จัดโดย สันนิบาตสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ ร่วมกับ สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สหกรณ์นำความรู้ที่ได้จากการฝึกอบรมไปเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ประกอบด้วย คณะกรรมการ ผู้จัดการ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ บุคลากรสำนักงานสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 240 คน โดยมี นายจรัสแสง บรรไดทอง ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายเจียง นาอุดม รองประธานกรรมการดำเนินการสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย นายธีรนันท์ คําคาวี ประธานเครือข่ายสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใน จ.ศรีสะเกษ ทีมงานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการสันนิบาต จ.ศรีสะเกษ มาเข้าร่วมพิธีเปิดในครั้งนี้

นายจรัสแสง บรรไดทอง ประธานกรรมการสันนิบาตสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า สันนิบาตสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ ประกาศจัดตั้งโดยสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เมื่อปี พ.ศ 2563 เพื่อประสานงานและดำเนินงานแทนสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ในเรื่องการส่งเสริมและเผยแพร่กิจการสหกรณ์ รวมทั้งให้การศึกษาอบรมวิชาการ เกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ทุกประเภทรวมทั้งหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องปัจจุบันพบว่า สหกรณ์หลายแห่งประสบปัญหาหนี้ค้างชำระเป็นเวลานาน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น ในภาพรวมทั้ง จ.ศรีสะเกษ มีสหกรณ์ที่มีปัญหาหนี้ค้างชำระจำนวนมาก ผู้บริหารสหกรณ์และสินเชื่อยังขาดความรู้ ประสบการณ์ในด้านกฎหมาย ส่งผลให้การบริหารจัดการในด้านธุรกิจสินเชื่อและการเร่งรัดหนี้ไม่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น การจะพัฒนาศักยภาพสหกรณ์ เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของสหกรณ์ จึงจำเป็นต้องแก้ไขหนี้ค้างชำระให้ลดลง รวมทั้งควบคุมมิให้มีอัตราเพิ่มของหนี้ค้างชำระด้วย สันนิบาตสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ จึงได้จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ “แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสถาบันเกษตรกร” จ.ศรีสะเกษ ขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้แทนสำนักงานสหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ศรีสะเกษ และสำนักงานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จ.ศรีสะเกษ มาเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้

ทางด้าน นายภาณุพงศ์ แสงคำ สหกรณ์ จ.ศรีสะเกษ กล่าวว่า โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อพัฒนาบุคลากรของสหกรณ์ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้นำความรู้ที่ได้ไปเป็นแนวทางในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาหนี้ค้างชำระของสหกรณ์ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เนื่องจากสหกรณ์ใน จ.ศรีสะเกษ ส่วนใหญ่ มีการดำเนินธุรกิจการให้สินเชื่อแก่สมาชิกเป็นหลัก ซึ่งเป็นการช่วยเหลือสมาชิกสหกรณ์ให้มีเงินทุนในการประกอบอาชีพ สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัว และตอบสนองความต้องการของสมาชิกสหกรณ์ให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่เนื่องจากในปัจจุบันได้เกิดปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม และภัยธรรมชาติ ส่งผลต่อความสามารถในการชำระหนี้และวินัยทางการเงินของสมาชิกสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์ประสบปัญหาหนี้ค้างชำระเพิ่มขึ้น และสะสมอย่างต่อเนื่อง หากปัญหาดังกล่าวไม่ได้รับการแก้ไข ย่อมส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ในอนาคต ทำให้ขาดสภาพคล่อง ขาดเงินทุนหมุนเวียน ไม่สามารถชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ ส่งผลให้สหกรณ์ประสบปัญหาการดำเนินธุรกิจ และอาจขาดทุนได้ในอนาคต สมาชิกในฐานะเจ้าของสหกรณ์ก็จะได้รับผลกระทบจากการขาดทุนของสหกรณ์ด้วย

นายภาณุพงศ์ แสงคำ กล่าวด้วยว่า โครงการอบรมให้ความรู้ “แนวทางการบริหารจัดการหนี้ของสถาบันเกษตรกร” จ.ศรีสะเกษ ที่เกิดขึ้นได้ในวันนี้ ต้องขอขอบคุณสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ที่ได้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงาน ขอขอบคุณท่านวิทยากรทุกท่านที่เสียสละเวลาและมอบโอกาสในการเพิ่มพูนองค์ความรู้ให้แก่เครือข่ายสหกรณ์ใน จ.ศรีสะเกษ และผู้แทนจากสหกรณ์ทุกท่าน ที่เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและเตรียมพร้อมในการป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ขอให้ทุกท่านเก็บเกี่ยวความรู้ เพื่อนำไปพัฒนาองค์กรของตนเองให้มีความมั่นคง เป็นองค์กรที่พึ่งของสมาชิกและประชาชนในชุมชนต่อไป