ข่าวสังคม

อุดรธานี มอบโล่เชิดชูเกียรติผู้บริจาคโลหิตดีเด่น

วันที่ 30 ม.ค. 2567 เวลา 09.30 น. นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุมกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้นำองค์กรภาคเอกชนจังหวัดอุดรธานี โดยมี นายสุรศักดิ์ อักษรกุล นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นายวิเชียร ขาวขำ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี นายสิทธิรัชต์ จารุไชยกุล รองประธานหอการค้าจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ร่วมประชุม ที่ห้องประชุมกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ชั้น 5 อาคาร 1 ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี

ก่อนการประชุมมีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่อำเภอที่มีผู้บริจาคโลหิตดีเด่น จำนวน 6 อำเภอ มอบประกาศเกียรติคุณให้แก่อำเภอและภาคีเครือข่ายที่ไม่เกิดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2567 มอบโล่รางวัลเกียรติคุณหมู่บ้านอยู่เย็น จำนวน 6 หมู่บ้าน และแนะนำส่วนราชการผู้ที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ อาทิ นายณัฐพงศ์ คำวงศ์ปิน ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ว่าที่ ร.ต.รักชัย เลิศสุบิน ดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดอุดรธานี นายกฤต อรรคศรีวร ดำรงตำแหน่ง หัวหน้าสำนักงานจังหวัดอุดรธานี เป็นต้น

การรายงานนโยบาย ข้อสั่งการของรัฐบาล กระทรวงและงานสำคัญของจังหวัด เช่น การประกาศเจตนารมณ์ No gift Policy รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2566 การดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดอุดรธานี การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ความคืบหน้าการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกจังหวัดอุดรธานี พ.ศ.2569