ประชาสัมพันธ์

ยโสธร เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ภัยแล้ง

จังหวัดยโสธรแจ้งให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจซ่อมแซมภาชนะเก็บน้ำส่วนรวมและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และบรรจุน้ำสะอาด เพื่อใช้กักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งนี้

วันที่ 29 ก.พ.2567 เวลา 11.30 น. ที่วัดบ้านดอนแรด หมู่ 7 ตำบลตาดทอง อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำ ประจำปี 2567 โดย นายสรวุฒิ ปาลวัฒน์ หัวหน้าสำนักงานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดยโสธรเป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ทั้งนี้ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2537 เห็นชอบให้วันที่ 7 – 14 มกราคม ของทุกปี เป็นสัปดาห์รณรงค์ สำรวจซ่อม สร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับผิดชอบจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี และได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี ทั้งนี้ ขอให้จังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมฯ โดยบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ตามแนวทางที่กำหนดแล้วรายงานผลการดำเนินการตามแบบรายงานผลให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทราบต่อไปนั้น จังหวัดยโสธรจึงได้ดำเนินการแจ้งให้อำเภอทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินการจัดกิจกรรมรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ตามแนวทางที่กำหนด จัดกิจกรรมหลักๆ คือ การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้หมู่บ้าน/ชุมชน เพื่อสร้างการรับรู้/การสำรวจ ซ่อมแซม ภาชนะเก็บน้ำส่วนรวมและประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน และบรรจุน้ำสะอาด เพื่อให้กักเก็บน้ำสำรองเพื่อการอุปโภคบริโภคในช่วงฤดูแล้งอย่างเพียงพอ โดยในวันนี้มีกิจกรรมล้างทำความสะอาดและทาสีถังเก็บน้ำคอนกรีตภายในวัดบ้านดอนแรด พร้อมกับเติมน้ำที่สะอาดลงไปในถังเก็บน้ำแห่งนี้ ซึ่งถังเก็บน้ำคอนกรีตวัดบ้านดอนแรด หมู่ที่ 7 ตำบลตาดทอง อำเภอเมืองยโสธร มีขนาด 5 x 5 เมตร สูง 2.5 เมตร สามารถเก็บน้ำได้ 62,500 ลิตร มีความชำรุดทรุดโทรมแต่สามารถซ่อมแซมเป็นภาชนะเก็บน้ำได้ดี จึงดำเนินการซ่อมแซม ล้างทำความสะอาดรวมทั้งเติมน้ำสะอาดเอาไว้ให้เพียงพอ เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ภายในวัดและให้ชาวบ้านดอนแรดได้ใช้น้ำอย่างเพียงพอต่อไป โดยได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง การประปาส่วนภูมิภาคสาขายโสธร วิทยาลัยเทคนิคยโสธร เทศบาลเมืองยโสธร เทศบาลตำบลตาดทอง และเทศบาลตำบลสำราญ นำรถบรรทุกน้ำสะอาดไปเติมลงในถังเก็บน้ำดังกล่าว

ขณะเดียวกัน นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ได้ขอความร่วมมือประชาชนทุกคนได้ช่วยกันบริหารจัดน้ำด้วยตนเองโดยเฉพาะการบริหารจัดการน้ำฝนบนหลังคาบ้านของตนเองขอให้ทุกครัวเรือนมีถังหรือโอ่งเก็บน้ำสำรองเอาไว้เมื่อมีฝนตกลงมาเพื่อจะได้มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ ส่วนน้ำทำการเกษตรก็ควรจะมีการขุดบ่อเก็บน้ำสำรองเอาไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งด้วย