ประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ นครพนม ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการให้บริการภาครัฐของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 08.30 น. ที่สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครพนม ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่) นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงานของสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดนครพนม เพื่อขับเคลื่อนภารกิจงานในหน้าที่ของส่วนราชการต่าง ๆ และมอบนโยบายการดำเนินงานให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการให้บริการประชาชน ให้มีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการของประชาชน มีความกระตือรือร้น และตระหนักในหน้าที่ราชการที่ตนเองดำรงตำแหน่ง

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้พบปะผู้บริหารหน่วยงาน ตลอดจนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อรับทราบข้อมูล ผลการดำเนินงาน อุปสรรคปัญหา และความพึ่งพอใจในการให้บริการภาครัฐ นำมาใช้เป็นข้อมูลในการบริหารราชการในพื้นที่จังหวัดนครพนม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานภาครัฐที่ดีมากยิ่งขึ้น ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน