ประชาสัมพันธ์

นครพนม Node Flagship ปฐมนิเทศสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุการจัดการขยะ

วันที่ 21 พ.ค. 2567 หน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญ (Node Flagship) จังหวัดนครพนม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักสร้างสรรค์โอกาส (สำนัก 6) ในการส่งเสริมและ สนับสนุนให้องค์กรท้องถิ่นและชุมชนในจังหวัดนครพนม เป็นหน่วยจัดการฯ ที่เกิดจากการรวมตัวกันของภาคีหลายภาค ได้แก่ ภาควิชาการ ภาคราชการ ภาคท้องถิ่นและภาคประชาสังคม

โดยมี ดร.คณิน เชื้อดวงผุย ผู้จัดการหน่วยจัดการจังหวัดระดับที่มีจุดเน้นสำคัญจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงวัตถุประสงค์และนำเสนอกระบวนการพัฒนาข้อเสนอโครงการ ณ ห้องประชุมศิลปจารย์ ชั้น M คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนครพนม (เขตพื้นที่มรุกขนคร) เวทีปฐมนิเทศโครงการสร้างเสริมสุขภาพประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม โดย นายอภิชัย ฤทธกรรณ ผอ.ส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยกรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดนครพนม นายสมชาย แสนลัง ผู้ช่วยนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นางฉวีวรรรณ ฮึกเหิม นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ แนะนำความเชื่อมโยง แนวทางการสนับสนุนเชิงนโยบายต่อการขับเคลื่อนโครงการย่อยฯ ของภาคียุทธศษสตร์จังหวัดนครพนม เพื่อดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพใน 2 ประเด็น คือ ประเด็นการจัดการขยะ ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ ทั้งนี้ ในปัจจุบันโครงการได้ ดำเนินงานเข้าสู่ระยะที่ 3 แล้ว ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนขยายผลรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและ การจัดการขยะ โดยการมีส่วนร่วมของภาคียุทธศาสตร์จังหวัดนครพนม” มีวัตถุประสงค์ที่สำคัญ 3 ประการ คือ เพื่อขยายผลรูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ การจัดการขยะ และการสร้างเสริมสุขภาพโดยใช้โมเดลเป็น แนวทางขับเคลื่อนให้กับพื้นที่เมืองรองในจังหวัดนครพนม เพื่อพัฒนาและยกระดับหน่วยจัดการจังหวัดนครพนมให้ มีสมรรถนะในการติดตามและหนุนเสริมการขับเคลื่อนการด าเนินงานโครงการย่อยให้เกิดผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเชื่อมประสานการท างานร่วมกับภาคียุทธศาสตร์ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ ดำเนินงานและขับเคลื่อนการสร้างเสริมสุขภาพในระดับหุ้นส่วน และเกิดการผลักดันเชิงนโยบายในระดับจังหวัด โดย เริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2566 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2568 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 18 เดือน ในการนี้ ทางหน่วยจัดการเล็งเห็นว่ากระบวนการดำเนินงานจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนในจังหวัดนครพนม และเพื่อให้การดำเนินงานเกิดความราบรื่นและบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จึงได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ โครงการสร้างเสริมสุขภาพประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุและการจัดการขยะขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์สร้าง ความรู้ความเข้าใจแนวคิดการด าเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ เป้าหมายและแนวทางขับเคลื่อนภาพรวมโครงการ ได้แก่ เครื่องมือบันไดผลลัพธ์กิจกรรมหลัก ตัวชี้วัด การสำรวจ วิเคราะห์และนำใช้ข้อมูล รวมทั้ง การจัดการด้านงบประมาณ และการจัดท ารายงานการดำเนินโครงการย่อยฯ จำนวน 25 โครงการ ให้เข้าใจแนวปฏิบัติที่ถูกต้องต่อไป