ประชาสัมพันธ์

ขอนแก่น เปิดงาน OTOP CITY IN KHONKEAN ครั้งที่ 27 ส่งเสริมการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายแก่ชุมชน

เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 28 พ.ค. 2567 ที่ เวทีกลางบริเวณสวนรัชดานุสรณ์ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายจิรศักดิ์ ศรีหามาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดงาน OTOP CITY IN KHONKAEN ครั้งที่ 27 ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแก่น, นายสมเกียรติ ปันจันตา ประธานเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรภาคเอกชน กลุ่มอาชีพฯ (OTOP) จังหวัดขอนแก่น และภาคีเครื่อข่าย ทุกภาคส่วน ร่วมกิจกรรม ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พ.ค. – 2 มิ.ย.2567

นางสาวอัญชนิดา กมลเพ็ชร พัฒนาการจังหวัดขอนแด่น กล่าวว่า จังหวัดขอนแก่น โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดขอนแก่น ได้ดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดขอนแก่น จัดงาน OTOP CITY IN KHONKAEN ครั้งที่ 27 ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมช่องทางการตลาด และเปิดโอกาสให้ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ทั้งในและต่างจังหวัด นำผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีคุณภาพ มาตรฐาน ซึ่งเป็นทรัพยากรและภูมิปัญญาท้องถิ่น มาร่วมจัดแสดงและจำหน่ายให้แก่ประชาชนทั่วไป ได้รับชมและเลือกซื้อสินค้า เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และเป็นการเผยแพร่การดำเนินงานโครงการ หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตามนโยบายของรัฐบาล
“เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น สร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ในชุมชนและท้องถิ่น สร้างนักการตลาดชุมชนให้มีมุมมองใหม่ ส่งเสริมให้ประชาชน นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาพัฒนาต่อยอดร่วมกับเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่ ผ่านกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการ และพัฒนาคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน สามารถนำไปจำหน่ายสร้างรายได้ ให้แก่ครอบครัวและชุมชนสร้างความเข้มแข็งให้ระบบเศรษฐกิจฐานรากของประเทศ”

ทั้งนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น ได้ส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ กลุ่มอาชีพฯ (OTOP) จังหวัดขอนแก่น ด้วยการจัดตั้งเครือข่ายกลุ่มอาชีพ ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ ทั้งในระดับอำเภอ และระดับจังหวัด เพื่อให้เป็นกลไกลในการประสานความร่วมมือกับส่วนราชการ เพื่อส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การพัฒนาอาชีพการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่เกิดจากภูมิปัญญาท้องถิ่น จนเกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ชุมชนอย่างยังยืน