ประชาสัมพันธ์

ผู้ว่าฯ นครพนม เป็นประธานมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 2 มิถุนายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดนครพนม และตลอดเส้นทางที่จัด กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ ถึงจุดหมายส่งมอบธงฯ บริเวณหน้าที่ทำการปกครองอำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในกืจกรรมส่งมอบธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 โดยมี นางสงวน จันทร์พร ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดนครพนม ผู้พิพากษา อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ข้าราชการ และประชาชนชาวจังหวัดนครพนม เข้าร่วมในกิจกรรมฯ

เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 จังหวัดนครพนมได้กำหนดจัดโครงการเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในระหว่างวันที่ 1-2 มิถุนายน 2567 โดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไปได้มีส่วนร่วมในการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรในทุกภาคส่วน รวมทั้งเด็ก เยาวชน และประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดนครพนมได้มีความรักสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งเป็นการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพตามรอยพระบาทยาตราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้ทรงเป็นหลักชัย เป็นต้นแบบแก่พสกนิกรชาวไทยในการดูแลสุขภาพร่างกายให้มีความแข็งแรง ซึ่ง “กิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในครั้งนี้ มีรูปแบบการจัดกิจกรรม คือ กำหนดจัดในทุกจังหวัดทั่วประเทศ แบ่งสายการจัดกิจกรรมเป็น 10 สาย จำนวนธงสายละ 72 คันธง รวมจำนวน 720 คันธง โดยจังหวัดนครพนมเป็น 1 ใน 10 จังหวัดต้นทาง โดยจะเริ่มจัดกิจกรรมพร้อมกันในวันที่ 1 มิถุนายน 2567 ทั้ง 10 เส้นทาง และส่งต่อไปยังจังหวัดต่าง ๆ ครบทุกจังหวัด และมีกำหนดเคลื่อนขบวนเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มายังกระทรวงมหาดไทย ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2567 โดยในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองธงตราสัญลักษณ์ฯ เป็นการแสดงจากนักเรียน นักศึกษา และประชาชน การแสดงดนตรีจากมณฑลทหารบกที่ 210 และการจัดฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทย

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม จึงได้นำพี่น้องประชาชนชาวนครพนมร่วมกิจกรรมเดิน วิ่ง ปั่น ธงตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2567 เวลา 08.00 น.