ประชาสัมพันธ์

สกลนคร สาธารณสุขพาหมอไปหาประชาชน ลงพื้นที่สกลนคร บริการด้านการตรวจรักษาโรค เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

วันนี้ (2 มิ.ย. 67) ที่หอประชุมราชมงคล อาคาร 12 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสกลนคร อำเภอพังโคน จังหวัดสกลนคร นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธา รณสุข เขตสุขภาพที่ 8 เป็นประธานเปิด“โครงการพาหมอไปหาประชาชน” เฉลิมพระ เกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร โดยมีนายณัฐวัสส์ วิริยานภาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายแพทย์มานพ ฉลาดธัญญกิจ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร นายแพทย์ธนสิทธิ์ ไพรพงษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสกลนคร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจำวิทยาเขตสกลนคร สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 8 ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 หัวหน้าส่วนราชการ บุคลากรสาธารณสุข จิตอาสา อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตลอดจนประชาชนที่มารับบริการ ตามโครงการพาหมอไปหาประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ครั้งนี้ เป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะมีการให้บริการตรวจรักษาเฉพาะทางแล้ว ยังมีการถวายแว่นตาแด่พระสงฆ์ มอบแว่นตาให้ผู้สูงอายุ มอบขาเทียม มอบรากฟันเทียม พร้อมปล่อยขบวน Health Rider เพื่อส่งยาให้กับประชาชนถึงบ้านด้วย

นายแพทย์วีรวุฒิ อิ่มสำราญ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 8 กล่าวว่า ใน ปี พ.ศ. 2567 ซึ่งเป็นปีมหามงคล กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดทำ”โครงการพาหมอไปหาประชาชน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567″ เพื่อเป็นเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว เนื่องในวาระสำคัญนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสให้ประซาชนในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงบริการทางกาแพทย์ เฉพาะทาง โดยออกหน่วยแพทย์ในรูปแบบจิตอาสาในช่วงวันหยุดราชการหรือวันหยุดนักขัตฤกษ์ ให้บริการคัดกรอง ตรวจรักษาโรคที่เป็นปัญหาความเจ็บป่วย สุขภาพที่สำคัญของประชาชนในพื้นที่ สร้างความสุข และขวัญกำลังใจให้ประชาชนคนไทย มาตั้งแต่เดือนมกราคม 2567 ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด สำหรับจังหวัดสกลนคร เขตสุขภาพที่ 8 ได้น้อมนำนโยบาย สู่การขับเคลื่อน “โครงการพา หมอไปหาประชาชน”ฯ จัดบริการหน่วยแพทย์เฉพาะทาง จำนวน15 คลินิก 2 นิทรรศการ ของหน่วยงานภาคีเครือข่าย ทางภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่จังหวัดสกลนคร