ประชาสัมพันธ์

นครพนม เตรียมคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น

วันที่ 5 มิ.ย. 2567 ที่ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครพนม ศาลากลางจังหวัดนครพนม(หลังใหม่) นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 โดยมีนางสาวพันสี คุณธรรม รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยคณะกรรมการและคณะทำงานเข้าร่วมประชุม

ทั้งนี้ จังหวัดนครพนม ได้ดำเนินโครงการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 เพื่อเข้ารับโล่รางวัล และเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และโล่รางวัลสิงห์ทอง รวม 4 ประเภท ประกอบด้วย ตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1 รางวัล หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็น เป็นสุข” 1 รางวัล ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน(ผู้นำ อช.)ดีเด่น ชายและหญิง 2 รางวัล และ กลุ่ม/องค์การชุมชนแกนหลักสำคัญในการพัฒนาหมู่บ้าน 1 รางวัล เพื่อเป็นการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชน และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ให้กับชุมชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนผ่านกระบวนการสร้างและพัฒนาชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติจนเป็นวิถีชีวิต

นายกัมปนาทจักรวาล วิเวศ ศรีพุทธา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวว่า การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด ประจำปี 2567 ของจังหวัดนครพนม มีผู้สมัครเข้ารับการคัดสรรครบทั้ง 12 อำเภอ โดยคณะทำงานคัดสรรฯจะคัดให้เหลือประเภทละ 4 อันดับ หลังจากนั้นคณะกรรมการคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ระดับจังหวัด จะลงพื้นที่ไปตรวจคัดสรรในพื้นที่จริง โดยให้คะแนนตามเกณฑ์ตัวชี้วัดของแต่ละประเภท โดยคัดสรรให้เหลือประเภทละ 1 รางวัล เข้ารับโล่รางวัลจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่วนที่เหลือจะได้รับเกียรติบัตรของจังหวัดต่อไป