ข่าวสังคม

ป.ป.ช.นครพนม ลงพื้นที่ขอข้อมูลกรณี “ถนน 4.3 ล้าน วิบากทั้งเส้น” อบต.หนองเทาใหญ่

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. นายสมพจน์ แพ่งประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม มอบหมายเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตลงพื้นที่เข้าเก็บข้อมูลกรณีถนนลาดยาง สายบ้านนาเชือกน้อย หมู่ 3 ต.หนองเทาใหญ่ อ.ปลาปาก -บ้านโพนแพง ต.นาเรียง อ.นาแก ของ อบต.หนองเทาใหญ่ จ.นครพนม เกิดการชำรุด และกำลังจะหมดประกันสัญญา หลังได้รับข้อมูลจากศูนย์ปฏิบัติการป้องปรามการทุจริต (Corruption Deterrence Center : CDC) ประกอบกับข้อมูลที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ Facebook : @ปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้าน กรณี “4.35 ล้าน วิบากทั้งเส้น” เผยแพร่เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 14.02 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ มีนายบุญทัน ยศตระโคตร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ ว่าที่ร้อยตรีวัสดี เถาว์สอน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ นายคชนท์ ธนทอง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูล

จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ ได้ดำเนินโครงการก่อสร้างถนนแอลฟัลท์ติกคอนกรีต (พื้นทางดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางพารา) ดังกล่าว เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 ดำเนินการแล้วเสร็จเมื่อ 14 กันยายน 2564 และตรวจรับงานโครงการเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2564 ความยาวของถนน 1,600 เมตร กว้าง 5 เมตร หนา 0.04 เมตร งบประมาณ 4,350,000 บาท และได้มีการแจ้งซ่อมแซมไปยังผู้ประกอบการ จำนวน 2 ครั้งโดยครั้งแรกเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2566 และเข้าดำเนินการซ่อมแซมในครั้งแรกวันที่ 24 เมษายน 2566 และรายงานผลพร้อมส่งมอบวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และครั้งที่สองก่อนที่จะหมดประกันสัญญาได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา พบว่ายังมีถนนชำรุดบกพร่อง อยู่หลายจุด จึงได้แจ้งให้ผู้รับจ้างเข้ามาดำเนินการซ่อมแซมโครงการถนนดังกล่าว (ตามหนังสืออบต.หนองเทาใหญ่ ลงวันที่ 1 กันยายน 2566) โดยทางผู้รับจ้างได้รับหนังสือในวันที่ 10 กันยายน 2566 และเข้ามาดำเนินการสำรวจและซ่อมแซมโครงการถนนเส้นดังกล่าวตามจุดที่ชำรุดบกพร่องแล้วในวันที่ 17 กันยายน 2566 จากการลงพื้นที่สังเกตการณ์การซ่อมแซมดังกล่าวร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ พบว่า ผู้รับจ้างได้ดำเนินการซ่อมแซมจุดที่ชำรุดบกพร่องแล้วหลายจุดรวมถึงจุดชำรุดที่มีการเผยแพร่ทางสื่อสังคมออนไลน์ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่จะได้ดำเนินตรวจรับงานซ่อมแซมฯ ดังกล่าว ต่อไป
.

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครพนม ได้ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเทาใหญ่ เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการโครงการฯ ดังกล่าวให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ พร้อมทั้งได้ขอเอกสาร หลักฐานการดำเนินโครงการดังกล่าว เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 19/09/2023 11:11 น. by อินทรีภูพาน