ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ รณรงค์แจกถุงผ้าวันสิ่งแวดล้อมไทยทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อม

จังหวัดกาฬสินธุ์ ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชารติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาฬสินธุ์ เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ และผู้ประกอบการร้านค้า ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม โดยการแจกถุงผ้าลดการใช้พลาสติก กล่องโฟม ที่เป็นสาเหตุของการเพิ่มปริมาณขยะและเกิดภาวะโลกร้อน

                เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2563 เวลา 13.30 น.ที่บริเวณตลาดสดทุ่งนาทอง เขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ นายทรงพล  ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานจัดกิจกรรมรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายสนั่น พงษ์อักษร รอง ผวจ.กาฬสินธุ์ นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ นายจารุวัฒน์ บุญเพิ่ม นายกเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พร้อมด้วยข้าราชการ บุคลากร มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการร้านค้า นักเรียน นักศึกษา และเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) ร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า สืบเนื่องจากพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 มีใจความเกี่ยวกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมของประเทศและของโลก ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ประชาชนชาวไทยกำลังประสบ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ที่เป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ในการดำเนินงานเพื่อการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม คณะรัฐมนตรี จึงมีมติให้วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทย และเสนอให้ดำเนินโครงการทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม กิจกรรม “ทำความดีด้วยหัวใจ  ลดรับ  ลดให้  ลดใช้ถุงพลาสติก” เพื่อส่งเสริมและบูรณาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกหูหิ้ว และงดการใช้โฟมบรรจุอาหาร ทั้งในตลาดสด ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศ

นายอัครพงษ์กล่าวอีกว่า เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนเห็นคุณค่า ความสำคัญของการทำความดี โดยน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในเรื่องของจิตอาสา การทำความดีด้วยหัวใจ มาเป็นแนวทางในการรณรงค์เพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมทำความดี และการร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นมรดกสู่อนุชนรุ่นหลัง ตลอดจนเพื่อให้เกิดผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และสืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 เป็นเหตุให้มีมาตรการอยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ และรักษาระยะห่างทางสังคม ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของประชาชนในหลายมิติ ทั้งในด้านอาหาร การแต่งกาย การรักษาสุขอนามัย การประกอบอาชีพ ซึ่งสิ่งใหม่เหล่านี้กลายเป็นความปกติใหม่ ทำให้การดำเนินชีวิตเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้เกิดการเพิ่มของปริมาณขยะจากหน้ากากอนามัย บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อสิ่งแวดล้อม จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี 2563 ภายในแนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ในครั้งนี้

ด้านนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ปัญหาขยะพลาสติกของประเทศไทย เป็นปัญหาที่รัฐบาลได้ให้ความสำคัญในเรื่องนี้เป็นลำดับต้นๆ เพราะผลิตภัณฑ์พลาสติกมีบทบาทอย่างมากในชีวิตประจำวัน และมีแนวโน้มการใช้งานมากขึ้น ทำให้ไม่สามารถหลีกเลี่ยงสารพิษที่เกิดจากขยะพลาสติกได้ ทำให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งนี้เนื่องจากการย่อยสลายของขยะพลาสติกต้องใช้เวลานาน และอาจใช้เวลาถึง 450 ปี ดังนั้น จึงทำให้สิ้นเปลืองงบประมาณในการกำจัด และสูญเสียพื้นที่ในการฝังกลบขยะจำพวกพลาสติก

นายทรงพลกล่าวอีกว่า ขยะพลาสติกยังส่งผลกระทบต่อการอุดตันตามท่อระบายน้ำ ทำให้เพิ่มปัญหาประสิทธิภาพการระบายน้ำและเพิ่มความรุนแรงของภาวะอุทกภัยในเขตเมือง นอกจากนี้การทิ้งขยะพลาสติกลงในแม่น้ำลำคลอง ด้วยความตระหนักถึงปัญหาขยะพลาสติกดังกล่าว จังหวัดกาฬสินธุ์ จึงขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนได้ร่วมกันรณรงค์ “ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” เนื่องในโอกาสวันสิ่งแวดล้อมไทย 2563 เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม เพื่อปลูกจิตสำนึกและรณรงค์ทำความดีด้วยหัวใจ ลดภัยสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดชีวิตวิถีใหม่ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้มีการแจกถุงผ้าให้กับผู้ร่วมกิจกรรมและผู้ประกอบร้านค้า เพื่อลดการพลาสติก กล่องโฟม ที่เป็นสาเหตุของการเพิ่มปริมาณขยะและเกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วย