ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข พัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบาง นำความเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่า Change for Good

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2566 ที่บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 18 บ้านสมบูรณ์ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบสิ่งของช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายในการขับเคลื่อนโครงการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “นครพนม สร้างสังคมอุดมสุข ทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน” ประจำปี 2566 ราย นายแปง ปากดี อายุ 72 ปี ซึ่งเป็นราษฎรกลุ่มเปราะบางชาวบ้านสมบูรณ์ ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม เพื่อพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนเป้าหมายที่ประสบความเดือดร้อนและยากจน ซึ่งประกอบด้วย ครัวเรือนจากระบบบริหารจัดการข้อมูลการพัฒนาคนแบบชี้เป้า (TPMAP) และครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อน ด้อยโอกาส ซึ่งได้การรับรองจากเวทีประชาคม ใน 5 มิติ ได้แก่ ด้านสุขภาพ ด้านความเป็นอยู่ ด้านการศึกษา ด้านรายได้ และด้านการเข้าถึงการบริการภาครัฐ โดยบูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการร่วมกันดำเนินงาน

โดยได้ดำเนินการ ปรับปรุงพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีความมั่นคงถาวร ปลอดภัย มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ปรับปรุงห้องสุขา ให้ถูกสุขลักษณะ สะดวกและปลอดภัยต่อผู้สูงอายุ พร้อมร่วมกันจัดทำแปลงผักให้ครัวเรือนเป้าหมาย ได้ใช้ในการบริโภคและจำหน่ายรายได้ ช่วยลดค่าครองชีพ พัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น Change for Good