ข่าวสังคม

ยโสธร เปิดศูนย์ประสานงานการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จังหวัดยโสธรเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ ขับเคลื่อนสู่เมืองคาร์บอนต่ำ หรือ YASO Low Carbon

วันที่ 26 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 น. นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดยโสธร โดยมี นายวิชัย ส่งเสริม ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร หัวหน้าส่วนราชการ เครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร และสื่อมวลชน ร่วมงาน ณ อาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร

ทั้งนี้ จังหวัดยโสธร โดยสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร จัดตั้งศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพจังหวัดยโสธร ตั้งอยู่ที่ ชั้น 2 อาคารสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดยโสธร เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน สื่อสารข้อมูล ถ่ายทอดองค์ความรู้ สร้างความตระหนักรู้ รวมทั้งบูรณาการขับเคลื่อนกิจกรรมด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัดที่ตอบสนองนโยบายรัฐบาล และมุ่งสู่เป้าหมาย ยโสธร เมืองคาร์บอนต่ำ หรือ YASO Low Carbon (ยโส-โล-คาร์บอน)

สำหรับศูนย์ประสานงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความหลากหลายทางชีวภาพ จังหวัดยโสธร เปิดให้บริการในวัน และเวลาราชการ โดยมี 6 องค์ความรู้หลัก ได้แก่ สาเหตุของการเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และเป้าหมายของจังหวัดยโสธร ปริมาณก๊าซเรือนกระจกของจังหวัด มาตรการลดก๊าซเรือนกระจก มาตรการในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ และ ความหลากหลายทางชีวภาพในระดับพื้นที่ ส่วนหน่วยงานราชการและประชาชนที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ 045-715466