ข่าวสังคม

มุกดาหาร ทหารส่งมอบ 5 โครงการเป็นของขวัญปีใหม่

หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (สองสี่) สำนักงานพัฒนาภาค 2 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำของขวัญปีใหม่ 2567 จากท่านผู้บัญชาการทหารสูงสุด มาส่งมอบให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลดงเย็น จำนวน 5 โครงการ เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับชาวบ้านในตำบลดงเย็น

วันที่ 28 ธ.ค. 2566 พันเอกสันทัศน์ ชำนาญเวช ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (สองสี่) นำกำลังพลจัดกิจกรรมส่งมอบโครงการ จำนวน 5 โครงการ ให้ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ ประกอบด้วย 1.โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมมอบเป็ด จำนวน 12 ตัว โรงเรือน ต้นกล้วยน้ำว้า ลูกปลาตะเพียน จำนวน 20 ถุง อาหารปลาให้กับนางอำพร ผากา อายุ 43 ปี ซึ่งทางหน่วยได้คัดเลือกเป็นเกษตรกรตัวอย่างและเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ความรู้การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงให้กับประชาชนคนอื่นๆในชุมชน 2.ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ บ้านสามขัว หมู่ที่ 4 ประกอบแม่พันธุ์โค จำนวน 5 ตัว โรงเรือน ยาเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ อาหารเสริม พร้อมหน่อพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอล ให้กับนายสมัย บังจันทร์ ประธานกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อและสมาชิก 7 ท่าน ดำเนินการเลี้ยง

ทั้งนี้ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 24 (สองสี่) ได้มอบหมายให้ พันจ่าอากาศเอก ณัฐพงษ์ วงศ์ผาบุตร ออกมาให้คำแนะนำการดูแลการรักษา และบริการผสมเทียม ทำคลอด ให้กับโคของสมาชิกกลุ่มและประชาชนในพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 3.ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ บ้านโคกขามเลียน หมู่ที่ 7 ประกอบแม่พันธุ์โค จำนวน 5 ตัว โรงเรือน ยาเวชภัณฑ์ แร่ธาตุ อาหารเสริม พร้อมหน่อพันธุ์หญ้าหวานอิสราเอล ให้กับนายอรัณย์ธรรม คำนนท์ ประธานกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อและสมาชิก 7 ท่าน ดำเนินการเลี้ยง โดยมี พันจ่าอากาศเอกณัฐพงษ์ วงศ์ผาบุตร ออกมาให้คำแนะนำการดูแลการรักษา และบริการผสมเทียม ทำคลอด ให้กับโคของสมาชิกกลุ่มและประชาชนในพื้นที่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 4.โครงการขุดสระเก็บน้ำเพื่อการเกษตร พร้อมมอบสุกรพื้นเมือง จำนวน 3 ตัว เพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว โรงเรือน ต้นกล้วยน้ำว้า ลูกปลาตะเพียน จำนวน 20 ถุง อาหารปลาให้กับนายพฤกษา วายโสภาพ อายุ 60 ปี ซึ่งทางหน่วยได้คัดเลือกเป็นเกษตรกรตัวอย่างและเป็นตัวแทนในการเผยแพร่ความรู้การดำเนินงานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพียงให้กับประชาชนคนอื่นๆในชุมชน 5.โครงการขุดลอก หนองกุดเดื่อ ขนาดพื้นที่ 38,800 ตร.ม ลึก 4.00 ม. เพิ่มความลึกให้มีพื้นที่กักเก็บน้ำมากขึ้น ใช้เป็นแหล่งต้นทุนเพื่อการเกษตร และเพื่อเป็นแหล่งผลิตประปาหมู่บ้าน ณ.บ้านนาจาน หมู่ที่ 8 ตำบลดงเย็น อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ราษฏรผู้รับผลประโยชน์ จำนวน 214 ครัวเรือน โดยมีนายกเทศบาลตำบลดงเย็น และประชาชนชนในพื้นที่ได้รับทำพิธีส่งมอบโครงการดังกล่าว และได้พร้อมกันปลูกหญ้าแฝกอีกด้วย..