ข่าวสังคม

นครพนม มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน

ที่หอประชุมที่ว่าการอำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมชุดและยาเวชภัณฑ์ ที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดสรรผ้าห่มกันหนาว พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์ ให้แก่จังหวัดนครพนม จำนวน 3,000 ชุด เพื่อมอบให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดาร ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีฐานะยากจน ที่ได้รับผลกระทบจากภัยหนาว อำเภอศรีสงคราม จำนวน 700 ชุด อำเภอท่าอุเทน จำนวน 500 ชุด อำเภอบ้านแพง จำนวน 500 ชุด อำเภอนาหว้า จำนวน 500 ชุด อำเภอโพนสวรรค์ จำนวน 500 ชุด และอำเภอนาทม จำนวน 300 ชุด

สำหรับอำเภอศรีสงคราม ตั้งอยู่ทางด้านทิศเหนือของจังหวัดนครพนม อยู่ห่างจากจังหวัด ประมาณ 68 กิโลเมตร มีประชากร 69,512 คน ในพื้นที่ 9 ตำบล 109 หมู่บ้าน ซึ่งในช่วงเดือนธันวาคมถึงเดือนมกราคมของทุกปี จะมีอากาศหนาวเย็น จากการสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ผู้ประสบภัยหนาวในพื้นที่อำเภอศรีสงคราม มีจำนวนความต้องการ โดยประมาณ 15,853 ผืน ซึ่งทางจังหวัดและอำเภอจักได้มีการบูรณาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนมูลนิธิองค์กรการกุศลต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือราษฎรต่อไป

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยสุขภาพอนามัยราษฎรที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่จังหวัดนครพนม จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน พร้อมชุดยาและเวชภัณฑ์มามอบให้ในครั้งนี้ เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนจากผลกระทบของอากาศหนาวเย็น และเป็นขวัญกำลังใจให้แก่ผู้ประสบภัย จึงขอให้ทุกคนได้ตระหนักในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และขอให้ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นการแสดงถึงความกตัญญูกตเวทิตาและความจงรักภักดี

ทั้งนี้ มูลนิธิราชมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ถือกำเนิดขึ้นจากพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ด้วยทรงต้องการช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ ให้ได้รับการแก้ไขโดยเร็ว อันจะเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนและผ่อนคลายความทุกข์ร้อนของประชาราษฎร์ทุกหนแห่ง และพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงรับมูลนิธิไว้ในพระราชูปถัมภ์ และทรงดำรงตำแหน่ง “องค์พระราชูปถัมภก” แห่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์

ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด พระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ทรงห่วงใยทุกข์ยากของราษฎรเป็นอันดับแรก ได้พระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบ รวดเร็ว และไม่ซ้ำซ้อน โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ องคมนตรี ผู้แทนพระองค์ ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ นำสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค มอบแก่ราษฎรผู้ประสบภัย จึงนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้