ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ นครพนม นำประกอบพิธีวันครู เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์

วันที่ 16 มกราคม 2567. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีงานวันครู ครั้งที่ 68 พุทธศักราช 2567 เพื่อระลึกถึงพระคุณครูบูรพาจารย์ ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน ส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประกอบคุณงามความดี หรือทำคุณประโยชน์ต่อวงการการศึกษาให้เป็นที่ประจักษ์แก่สาธารณะชนและเป็นแบบอย่างให้เยาวชนรุ่นหลังยึดถือปฏิบัติตาม พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม ควบคู่กับการดำเนินมาตรการป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา อย่างเข้มข้น สร้างอนาคต สร้างพลเมืองที่ห่างไกลจากยาเสพติด และมีคุณภาพให้กับประเทศชาติต่อไป