ข่าวสังคม

ขอนแก่น องคมนตรีเป็นประธานในพิธี เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย ครั้งที่ 1 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

วันที่ 26 ม.ค. 2567 เวลา 13.30 น. นายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” ครั้งที่ 1 จัดโดยโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เนื่องในโอกาสมหามงคลนี้ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประทศไทย สำนักานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ วัดประยุรวงศาวาส วรวิหารหน่วยงานต่าง ๆ ได้จัดให้มีโครงการ “เทศนาธรรม 4 ภาค ทั่วไทย” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567 โดยจัดให้มีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อเผยแผ่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นการธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาให้มีความมั่งคงเจริญสืบไปในจังหวัดสำคัญของแต่ละภูมิภาคในประเทศไทย

การเทศนาธรรม 6 ธรรมาสน์ เป็นการเทศน์ปุจฉาวิสัชนา คือ พระรูปหนึ่งเป็นผู้ถาม พระรูปหนึ่งเป็นผู้ตอบโดยถามกันในเรื่องธรรมและเรื่องอื่น ๆ ที่สอดคล้องกับสถานการณ์นั้น ๆ เป็นการแสดงพระธรรมเทศนาที่มีมาตั้งแต่อดีตกาล จึงเห็นว่าในโอกาสสำคัญนี้ควรมีการส่งเสริมวิธีการเผยแผ่เทศนาธรรม 2 ธรรมาสน์ นี้ ให้พุทธศาสนิกชนได้รับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อน้อมนำหลักธรรมไปปฏิบัติสืบไป

โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ก่อตั้งขึ้น ด้วยทรงมีพระราชปณิธานในการสนับสนุนพระสงฆ์ให้มีโอกาสได้รับการศึกษาพุทธธรรมชั้นสูง ซึ่งจะสามารถเข้าถึงแก่นแท้ของพระพุทธศาสนาได้ด้วยตนเอง และนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้องจนแตกฉานในพระธรรมแล้วนำไปสั่งสอนพุทธบริษัทต่อไปได้อย่างไม่ผิดเพี้ยน การบำรุงพระสงฆ์ด้วยวิธีการนี้ จะเป็นทางสำคัญที่จะช่วยจรรโลง และเผยแผ่พระสัทธรรมได้ถูกต้องตามพระไตรปิฎกสืบต่อไป โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจนี้สืบต่อมา เพื่อพัฒนาความรู้ และคุณภาพพระสงฆ์ ให้เป็นหลักทางใจของประชาชนและสังคมไทย สืบไป