ข่าวสังคม

อบจ.กาฬสินธุ์ ขานรับนโยบายรัฐบาลเดินหน้าแก้ปัญหายาเสพติด

อบจ.กาฬสินธุ์ขานรับนโยบายรัฐบาล พร้อมเรียกประชุมผู้บริหารทุกกองในสังกัดให้ช่วยกันกระตุ้นเตือนภัยยาเสพติดในสถานศึกษา

ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศาลากลางหลังเก่า อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายกอบจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดการประชุมมอบนโยบาย และชี้แจงข้อราชการสำคัญในหน่วยงานที่สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ โดยมีคณะผู้บริหาร เลขานุการ ที่ปรึกษานายก อบจ.กาฬสินธุ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ข้าราชการ  และลูกจ้างประจำร่วมกันรับมอบนโยบาย ประจำปีงบประมาณ 2567

 ทั้งนี้ก่อนการมอบนโยบายจะเริ่มขึ้น ประธานในพิธีได้ประกาศรายชื่อแนะนำ คณะผู้บริหาร คณะเลขานุการ คณะที่ปรึกษานายก อบจ.กาฬสินธุ์ จากนั้นได้เชิญให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นผู้บริหารในหน่วยงานที่สังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ ได้แนะนำตัว สถานที่ทำงาน หน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้สร้างสัมพันธภาพ เพื่อให้เกิดความสามัคคีในองค์กร ส่วนบรรยากาศการมอบนโนบาย นายกอบจ.ได้กระตุ้นเตือนฝากไปยังบริหารทุกกองให้รู้ถึงภัย และปัญหาทุกพื้นที่ที่เกิดขึ้นจากยาเสพติด

รวมทั้งฝากให้ผู้อำนวยการสถานศึกษากำชับไปยังครู ให้เฝ้าระวังเรื่องบุหรี่ไฟฟ้าที่นักเรียนในสังกัด อบจ.เข้าไปเกี่ยวข้อง พร้อมคาดโทษผู้บริหารที่ไม่กระตือรือร้นเอาใจใส่ดูแลบุคลากรในสังกัดที่ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่ทำให้เกิดผลเสียต่องานทางราชการและต่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชน ให้ร่วมมือช่วยกันแก้ไขปัญหาของประชาชนหรือหน่วยงานต่างๆที่มาของบสนับสนุนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ อบจ.กาฬสินธุ์เข้าไปเกี่ยวข้อง ประกาศเดินหน้าการบริหารต้องโปร่งใส มีเรื่องด่วนติดต่อนายก อบจ.ได้ทุกเวลา

จากนั้นผู้ร่วมประชุมได้ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) เพื่อมุ่งเน้นการบริหารการองค์กรให้มีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธาเชื่อมั่นแก่สังคมด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบร่วมกันมีความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมตามหลักคุณธรรม

นางเฉลิมขวัญ หล่อตระกูล นายก อบจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ในวันนี้ทางอบจ.กาฬสินธุ์ได้ประชุมคณะผู้บริหาร ข้าราชการและหน่วยงานในสังกัดเพื่อมอบนโยบายในปีงบประมาณ 2567 เพื่อกระตุ้นเตือนถึงภัยยาเสพติด โดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าที่กำลังมีอิทธิพลต่อเยาวชน เราได้กำชับไปยังผู้บริหารสถานศึกษาให้เฝ้าระวังนักเรียนในสังกัดที่เข้าไปเกี่ยวข้องให้วางมาตรการ เพื่อป้องกันปัญหาที่กำลังส่งกระทบต่อสุขภาพของเยาวชน  ซึ่งทางอบจ.กาฬสินธุ์ได้รับมอบนโยบายจากรัฐบาล จากการลงพื้นที่ของ รมว.ยุติธรรมในการทำสงครามกับยาเสพติดเราได้มอบนโยบายบุคลากรในสังกัดและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกที่จะต้องปลอดจากยาเสพติด โดยเฉพาะในโรงเรียนที่สังกัด อบจ. เราประกาศเจตนารมณ์อย่างชัดเจนกับการทำสงครามกับยาเสพติด จะหนุนเสริมทุกกิจกรรม เพื่อป้องกันภัยร้ายจากภัยยาเสพติดทั้งในรั้วโรงเรียนร่วมถึงสำนักงาน ในส่วนของงบประมาณปี 2567 ต้องดำเนินการอย่างรวดเร็วเร่งด่วนเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของพี่น้องประชาชน

อย่างไรก็ตามในส่วน รพ.สต.ที่เข้ามาสังกัด อบจ.กาฬสินธุ์ ซึ่งมีทั้งหมด 156 แห่ง มีการถ่ายโอนเข้ามาสังกัด อบจ.จำนวน 51 แห่ง เราได้มีการประสานงานกับกองทุนหลักประกันสุขภาพและคณะกรรมการสุขภาพระดับจังหวัดในเรื่องการวางแนวทางและมาตรการให้ใกล้เคียงกันทั่วทั้งจังหวัดกาฬสินธุ์ ต่อไป