ข่าวสังคม

สสจ.นครพนม จัด Workshop การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม

วันที่ 11 มีนาคม 2567 ที่ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ ชั้น 5 โรงพยาบาลนครพนม นายแพทย์ปรีดา วรหาร นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสูติกรรม โดยมีคณะผู้บริหาร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด พร้อมได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรจากโรงพยาบาลนครพนมและโรงพยาบาลสกลนคร มีผู้เข้าร่วมประชุมที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ เเพทย์ พยาบาลห้องคลอด พยาบาลหอผู้ป่วยทารกแรกเกิด/NICU ในโรงพยาบาล จำนวน 50 คน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนม ร่วมกับโรงพยาบาลนครพนม ได้ให้ความสำคัญกับการตั้งครรภ์และการคลอด และตระหนักถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับมารดาและทารก จึงได้จัดประชุมนี้ขึ้น เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลรักษาและให้การพยาบาลมารดาและทารกในครรภ์ ในภาวะฉุกเฉิน ซึ่งเป็นภาวะที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน เพื่อให้มารดาและทารกในครรภ์ปลอดภัย ลดอัตราการตายและการเกิดภาวะแทรกซ้อนจากการตั้งครรภ์และการคลอด เพื่อบรรลุเป้าหมาย “ลูกเกิดรอดแม่ปลอดภัย” โครงการหนึ่งภายใต้นโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาแม่และเด็ก