ข่าวสังคม

ผู้ว่าฯ นครพนม เปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มพูนความรู้การออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินและงานด้านจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567

วันที่ 11 พฤษภาคม 2567 เวลา 09:00 น.ที่ห้องประชุมพระธาตุพนม ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนครพนม (หลังใหม่)นายวันชัย จันทร์พน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินและงานด้านจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2567 เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินและงานด้านจดทะเบียนสิทธิ์และนิติกรรม สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการฝึกอบรม ได้แก่ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก ที่ดำรงตำแหน่งนักวิชาการที่ดินชำนาญการพิเศษ/ชำนาญการ/ปฏิบัติการ/นายช่างรังวัดอาวุโส/ชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน/เจ้าพนักงานที่ดินชำนาญงาน/ปฏิบัติงาน และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานฝ่ายทะเบียนและรังวัด จำนวนทั้งสิ้น 86 คน โดยมีกำหนดการฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2567