ข่าวสังคม

นครพนม มอบบ้านครอบครัวผู้ยากจนด้อยโอกาส โดยความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน

วันที่ 23 พ.ค. 2567 เวลา 09.30 น. นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม พร้อมด้วยนางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม เป็นประธานมอบบ้านให้ครอบครัวเด็กเล็กที่ยากจนมีรายได้น้อยของครอบครัวนางไพฑูรย์ ลาแสน หมู่ที่ 5 บ้านหนองค้า ต.โพธิ์ตาก อ.เมืองนครพนม จ.นครพนม โดยมีพระศรีวิสุทธินายก เจ้าคณะจังหวัดนครพนม (ฝ่ายธรรมยุต) เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีหัวหน้าส่วนราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม นายอำเภอเมืองนครพนม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ตาก ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น และประชาชนร่วมในพิธี

สำหรับการมอบบ้านให้ครอบครัวเด็กเล็กที่ยากจน ดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายความปลอดภัยไฟฟ้าภายในอาคารสถานที่และช่วยเหลือผู้ยากไร้ มีรายได้น้อย ของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ให้มีที่อยู่อาศัยมีความมั่นคง แข็งแรง และปลอดภัย ตลอดถึงเพื่อเป็นการป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้นจากไฟฟ้าลัดวงจร โดยมีการระดมทุนจากภาคส่วนต่าง ๆ ในการก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากจนที่ขาดแคลนที่อยู่อาศัยใช้งบประมาณในการก่อสร้างประมาณ 3 แสนบาท ใช้ระยะเวลา 25 วัน โดยทุกภาคส่วนในจังหวัดนครพนมทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการเมืองระดับประเทศ การเมืองระดับท้องถิ่น ผู้นำทางศาสนา ผู้นำท้องที่ ผู้มีจิตศรัทธา และประชาชนช่วยกันบริจาคเงิน วัสดุก่อสร้าง สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในบ้าน เช่น เจ้าคณะจังหวัดนครพนม(ฝ่ายธรรมยุต) มอบเงินในการก่อสร้างบ้านและมอบเงินเพิ่มเติม รวม 45,000 บาท นพพรโต๊ะจีน บริจาค 10,000 บาท สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนม 15,000 บาท ชาวบ้านหนองค้า หมู่ 5 จำนวน 5,000 บาท เป็นต้น โดยองค์การบริการส่วนตำบลโพธิ์ตาก เป็นผู้ดำเนินการ

นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ได้กล่าวขอบคุณและชื่นชมทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ผู้มีจิตศรัทธาที่มีความตั้งใจ เสียสละที่ได้ร่วมกันทำสิ่งดี ๆ ต่อเพื่อนมนุษย์และสังคม ด้วยแรงทรัพย์ แรงกาย แรงใจ และลงมือทำโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ทำให้การก่อสร้างบ้านดังกล่าวสำเร็จลุล่วงด้วยดี