ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ จัดอบรมการใช้งาน Application พ้นภัย และการปักหมุดกลุ่มเปราะบาง เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย

วันนี้ 31 พ.ค. 2567 เวลา 11.30 น. ณ หอประชุมอำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เรื่องการใช้งาน Application พ้นภัย”และการปักหมุดกลุ่มเปราะบาง เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและการจัดการลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคม เท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.จังหวัด โดยมี นายเทพรัตน์ ตันตยานนท์ ปลัดจังหวัดอำนาจเจริญ นายอธิพงศ์ พงษ์สุวรรณ์ นายอำเภอปทุมราชวงศา เจ้าหน้าที่สถานีกาชาดที่ 7 จังหวัดอุบลราชธานี หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ เข้าร่วมในพิธีเปิดและมีปลัดอำเภอที่รับผิดชอบ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอ เจ้าหน้าที่รพ.สต. และอสม. ในพื้นที่อำเภอปทุมราชวงศา อำเภอพนา และอำเภอชานุมาน จำนวน 100 คน เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

สภากาชาดไทย ร่วมกับ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และหน่วยงานภาคีเครือข่าย 20 หน่วยงาน ได้ร่วมบันทึกข้อตกลง (MOU) ดำเนินงานการใช้ระบบฐานข้อมูลภัยพิบัติและระบบภูมิสารสนเทศ (GIS) การใช้งาน Application พ้นภัย เพื่อการช่วยเหลือผู้ประสบภัย ผ่านทาง Web และ Mobile Application ซึ่งได้นำไปใช้งานจริงทั่วประเทศ ในกลุ่มของหน่วยงานระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานระดับอำเภอ และหน่วยงานระดับจังหวัด รวมทั้ง สำนักงานเหล่ากาชาดทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อให้การขับเคลื่อนขยายผลการใช้งานเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 

ทั้งนี้ แอปพลิเคชั่นพ้นภัย เป็นแอปที่พัฒนาขึ้นเพื่อการแจ้งภัยพิบัติและร้องขอความช่วยเหลือ รวมทั้งให้ทุกหน่วยงานสามารถเห็นภาพรวมของการร้องขอและให้ความช่วยเหลือได้พร้อมกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดความคลาดเคลื่อน ขาดความชัดเจนของข้อมูล ความล่าช้าในการขนส่งทรัพยากร รวมถึงการส่งต่อข้อมูลผู้ประสบภัย รวมถึงการเสวนาแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยงานภาคีเครือข่ายต่อไป