ข่าวสังคม

อำนาจเจริญ “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส” จิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

วันนี้ 31 พ.ค. 2567 เวลา 08.00 น. ว่าที่พันตรี อดิศักดิ์ น้อยสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ นำจิตอาสาร่วมกิจกรรมรวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส” จิตอาสาทำความสะอาด Big Cleaning Day ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2567

ณ พุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ต.บุ่ง อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โดยร่วมกันตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ทำความสะอาด เก็บกวาดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมือง ให้มีความสะอาดสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยมี คณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ท้องถิ่น ผู้นำชุมชน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ นักเรียน ตลอดจนประชาชนและภาคีเครือข่ายจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย โดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมกับองค์กรภาคีความร่วมมือ 7 ภาคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อน “โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข” ระยะ 5 ปี เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยกำหนดให้ทุกจังหวัดมีการจัดกิจกรรม รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัด ด้วยวิถี 5 ส ( Big Cleaning Day) มีเป้าหมายสำคัญ คือวัดสวยด้วยความสุข และการสร้างวัดในใจคน ตามแนวปฏิบัติ 3 พันธกิจ คือพัฒนาพื้นที่กายภาพของวัดและชุมชนให้สะอาด ร่มรื่น สวยงามเป็นสถานที่สัปปายะ พัฒนาพื้นที่ทางสังคมและการเรียนรู้ของวัดและชุมชนด้วยวิถีวัฒนธรรมเชิงพุทธ และพัฒนาพื้นที่จิตใจและปัญญาของวัดและชุมชน ตามแนวพระพุทธศาสนา