ข่าวสังคม

นครพนม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ออกหน่วยทันตกรรมพระราชทาน ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม

วันที่ 7 มิ.ย.67 เวลา 09.00 น. ที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหนองดู่ ต.นาใน อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม นายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม เป็นประธานเปิดโครงการตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ร่วมกับการออกให้บริการทันตกรรมของหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทันตแพทย์ อชิรวุธ สุพรรณเภสัช คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นายแพทย์กิตติเชษฐ์ ธีรกุลพงศ์เวช รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนครพนม บุคลากรโรงพยาบาลนครพนม โรงพยาบาลโพนสวรรค์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธี เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 มีนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองดู่ และโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนคอนราดเฮงเคล เข้ารับบริการ ได้แก่ การเคลือบหลุมร่องฟัน การเคลือบฟลูออไรด์ การขูดหินน้ำลาย การถอนฟัน การทำความสะอาดฟัน เป็นต้น เพื่อนำไปสู่การป้องกันและลดความเสี่ยงในการเกิดโรคในช่องปาก และมีสุขภาพช่องปากที่ดีขึ้นสำหรับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน เกิดขึ้นจากความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อปี 2513 ด้วยมีพระราชประสงค์ให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่ยังเข้าถึงบริการด้านทันตกรรมในภาครัฐได้เพียงจำนวนเลขน้อย และสืบเนื่องจากปีพุทธศักราช 2567 เป็นปีมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษ 6 รอบ หรือ 72 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2567 กระทรวงสาธารณสุขจึงได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการ “สืบสาน รักษา และต่อยอด”

จากการสำรวจสภาวะทันตสุขภาพของนักเรียนในอำเภอโพนสวรรค์ ปี 2566 พบว่า เด็กอายุ 6 ปี และ12 ปี มีฟันแท้ผุร้อยละ 43.28 จากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่านักเรียนในเขตอำเภอโพนสวรรค์ ยังคงมีปัญหาสุขภาพช่องปากที่อาจส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและคุณภาพชีวิต โดยเฉพาะปัญหาโรคฟันผุ โดยกลุ่มเป้าหมายที่จัดทำในกลุ่มแรกคือ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพช่องปาก ได้รับความรู้ด้านทันตสุขภาพ และได้รับการฝึกทักษะการแปรงฟัน เพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้านทันตสุขภาพที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับหน่วยทันตกรรมพระราชทาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ดำเนินการออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2534 จนถึงปัจจุบัน เพื่อให้บริการด้านวิชาการและบริการทางทันตกรรมให้กับประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้ครอบคลุมสู่ประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลตลอดจนผู้ด้อยโอกาส โดยได้ให้บริการผู้ป่วยเป็นจำนวนมากกว่า 3,000 รายต่อปี