ข่าวสังคม

นายอำเภอสหัสขันธ์ ลุยมอบของช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางหายป่วยกักตัวต่อ 14 วัน

นายอำเภอสหัสขันธ์ นำสิ่งของที่ได้รับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธา และได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานเหล่ากาชาดจ.กาฬสินธุ์ และจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นถุงยังชีพ กว่า 200 ชุด เป้าหมายมอบกลุ่มเปราะบาง ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ยากไร้ และผู้ป่วยกักตัวต่อ 14 วัน หลังออกจากโรงพยาบาล

นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ พร้อมด้วย สาธารณสุขอำเภอสหัสขันธ์ เจ้าหน้าที่ รพ.สต. 8 แห่ง อสม.และอปท.ในพื้นที่อ.สหัสขันธ์ ร่วมนำข้าวสารอาหารแห้ง และวัสดุอุปกรณ์ ที่ได้รับการสนับสนุนจาก จังหวัดกาฬสินธุ์ ด้วยงบประมาณจากเงินทดรองราชการเชิงป้องกันยับยั้ง โดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปภ.) จ.กาฬสินธุ์ กระจายลงในชุมชน หมู่บ้านทั้ง 85 หมู่บ้าน ใน 8 ตำบลเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19 กระจายทั้งจังหวัดใน 18 อำเภอ พร้อมเร่งสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์โควิดในพื้นที่กาฬสินธุ์ กระจายข่าวสารอย่างถูกต้องป้องกันเฟคนิวส์

นางสาวแววตา นระทัด นายอำเภอสหัสขันธ์ กล่าวว่า ขณะนี้มีผู้ป่วยที่กำลังรักษาภายในโรงพยาบาลสนาม โรงพยาบาลสหัสขันธ์ และ ศูนย์พักคอยวัดไตรภูมิทั้งหมด 124 ราย มีผู้ป่วยสะสมที่ 363 ราย หายป่วยแล้ว 236 ราย เสียชีวิตสะสมที่ 3 ราย ขณะเดียวกันผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว จะต้องกักตัวต่อ 14 วัน ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรงยังไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตปกติได้ จำเป็นต้องช่วยเหลือต่อเนื่องจนครบระยะการกักตัว 14 วัน นอกจากนี้ยังมอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ออกสำรวจ กลุ่มเปราะบางในพื้นที่ เพื่อเร่งรัดให้การช่วยเหลือโดยเฉพาะครอบครัวยากจนไม่มีรายได้เนื่องจากสถานการณ์โควิด19 ครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ที่จะต้องช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเร่งด่วนและให้ทั่วถึง ซึ่งภายในถุงยังชีพที่มอบให้จะมีทั้งข้าวสารอาหารแห้ง ยังรวมถึงเครื่องครัวต่าง ๆ ไข่ไก่ และน้ำปลาร้า นอกจากนี้ยังเร่งกระจายวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นใน CI หรือศูนย์พักคอย โรงพยาบาลชุมชนทั้ง 8 แห่ง ให้มีความพร้อมแบบ 100% เตรียมรองรับการเพิ่มจำนวนของผู้ป่วยในห้วงเดือนสิงหาคม – กันยายน นี้ รวมถึงการกำชับ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ อสม. ให้กระจายข่าวสารที่ถูกต้อง สร้างภูมิต้านเฟคนิวส์ ในพื้นที่ และสร้างความเข้าใจถึงสถานการณ์และเหตุจำเป็นที่ต้องมี CI ในทุกตำบล

ในส่วนของ CI: Community Isolation หรือศูนย์พักคอย โรงพยาบาลสนามชุมชน ของ อ.สหัสขันธ์ กระจายในอำเภอสหัสขันธ์ ใน 8 ตำบล โดยมีศูนย์พักคอยกลาง ที่วัดไตรภูมิ ต.โนนบุรี อ.สหัสขันธ์ เป็นต้นแบบในการจัดการ ซึ่งภายในได้แบ่งโซนออกเป็น 3 ส่วน ประกอบด้วย ศูนย์พักคอยกลาง 80 เตียง จุดรอยืนยัน/เอ็กซเรย์ปอด และสำหรับผู้ที่มีผลตรวจ ATK รวมทั้งหมด 130 เตียง มีทางสำนักงานสาธารณสุข อำเภอสหัสขันธ์ บริหารจัดการ จัดกำลังเจ้าหน้าที่จาก รพ.สต. ผลัดเปลี่ยนเวรเข้ามาดูแลผู้ป่วยผ่านระบบกล้องวงจรปิด และเสียงตามสาย มีกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน มาดูแลรักษาความปลอดภัย