ข่าวสังคม

กาฬสินธุ์บิ๊กป้อมติดตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลแก้ภัยแล้งเทคโนโลยีชั้นสูง

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีชั้นสูงส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งเดินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสร้างความมั่นคงด้านน้ำ ตามนโยบายรัฐบาล

เมื่อเวลา 13.30 น.วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565 พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) และผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล ดร.สุรสีห์ กิตติมณฑล เลขาธิการ สทนช.นายพิชิต สมบัติมาก ผู้ช่วยปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง ส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ พื้นที่บ้านกุดหว้า ต.นาไคร้ อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งเดินการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 760 ไร่ ตามโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มปริมาณน้ำต้นทุนสร้างความมั่นคงด้านน้ำของรัฐบาล

โดยมีนายทรงพล ใจกริ่ม ผวจ.กาฬสินธุ์ นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายธวัชชัย รอดงาม รองผวจ.กาฬสินธุ์ นายปราชญา อุ่นเพชรวรากร รองผวจ.กาฬสินธุ์ พล.ต.ต.วรวัฒน์ มะลิ รักษาราชการแทนผบก.ภ.จว.กาฬสินธุ์ นายอุโรม แก้วจันทร์ ผอ.สนง.ทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น นายอัครพงษ์ เขียวแจ่ม ผอ.ทสจ.กาฬสินธุ์ นายวีรดนย์ ศิริ นายอำเภอกุฉินารายณ์ นายภิรมณ์ อุทรักษ์ นายกอบต.นาไคร้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมทรัพยากรน้ำ กรมชลประทาน กรมทรัพยากรน้ำบาดาล รายงานความคืบหน้า และมีผู้นำชุมชนและประชาชนให้การต้อนรับ

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า รัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณรายจ่ายงบกลางปี 2564 ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการ ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่เป็นกรณีเร่งด่วน โดยโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาล เพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งนี้ กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ได้ดำเนินการแล้วเสร็จ สามารถจัดส่งน้ำสนับสนุนส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ช่วยเหลือเกษตรกรบ้านกุดหว้าให้มีน้ำอุปโภค บริโภคและใช้ในการเพาะปลูกพืช บรรเทาความเดือดร้อนในพื้นที่แล้งซ้ำซากได้ ทำให้เกษตรกรมีรายได้ในช่วงฤดูแล้ง

พลเอกประวิตร กล่าวอีกว่า รัฐบาลมีความห่วงใย ในความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน ต้องการให้ประชาชนกินดี อยู่ดี มีความสุข ซึ่งวันนี้ได้กำชับ และมอบหมาย ให้จังหวัดและหน่วยงานต่างๆ ให้ติดตาม ตรวจสอบ และเร่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านต่างๆ ให้กับพี่น้อง ประชาชนโดยเร็ว เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนทุกคน

ทั้งนี้สำหรับโครงการน้ำบาดาลด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง บ้านกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นโครงการพัฒนาแหล่งน้ำบาดาลเพื่อการเกษตร ด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ในพื้นบ้านกุดหว้า หมู่ที่ 2 ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ เป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เร่งเดินหน้าดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาภัยแล้งให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยทั่วประเทศ

โดยโครงการแห่งนี้ เป็นโครงการบ่อน้ำบาดาลขนาดความจุ 120 ลบ.ม./ถัง จำนวน 4 ถัง ทำงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ขนาด 5,120 วัตต์ จำนวน 4 ชุด ติดตั้งพร้อมเครื่องปั่นกระแสไฟฟ้าขนาด 10 กิโลวัตต์ จำนวน 4 เครื่อง โดยทำการขุดเจาะน้ำบาดาลลึกจากผิวดินเพียง 80 เมตร สามารถสูบน้ำบาดาลขึ้นมาได้มากถึง 12 ลบ.ม./ชั่วโมง รวมแล้วสามารถผลิตปริมาณน้ำได้กว่า 2 แสน ลบ.ม./ปี มีระยะส่งน้ำได้ไกลถึง 3 กิโลเมตร นำไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ทางการเกษตรรอบโครงการกว่า 760 ไร่ ถือเป็นโครงการที่ทันสมัยและมีขนาดใหญ่ที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย