ข่าวสังคม

นักเรียนโรงเรียนกมลาไสยเฮ ดีใจกรมอาเซียนมอบห้องสมุดอาเซียน

นักเรียนโรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ ดีใจที่กรมอาเซียน จัดสร้างและส่งมอบห้องสมุดอาเซียน แห่งที่ 47 ตามโครงการห้องสมุดอาเซียน 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนกมลาไสย อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมอาเซียน ทำพิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน ให้แก่โรงเรียนกมลาไสย เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และจัดกิจกรรมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให้แก่นักเรียน คณาจารย์ และชาวบ้านในชุมชนในพื้นที่ได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับอาเซียน โดยมีนายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีมอบห้องสมุด ซึ่งเป็นแห่งที่ 47 โดยมีนายอสิ ม้ามณี รองอธิบดีกรมอาเซียน นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ นายสัมฤทธิ์ กิติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียนและชาวชุมชน ร่วมพิธี ตามโครงการห้องสมุดอาเซียน 1 จังหวัด 1 โรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน

นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ห้องสมุดอาเซียนเปิดโอกาสให้เด็ก  เยาวชนและคนในชุมชนเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญและทันสมัย มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการและความสัมพันธ์อันดีกับต่างประเทศ โดยมีเป้าหมาย จัดตั้งห้องสมุดอาเซียนให้ครอบคลุมทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ด้าน นายณัฐวุฒิ คำอ้อ และนายศิวัฒน์ ศรีหารักษา นักเรียนโรงเรียนกมลาไสย  ต่างภาคภูมิใจที่โรงเรียนได้รับการคัดเลือกให้เป็นโรงเรียน 1 ห้องสมุดอาเซียน หนึ่งเดียวของจังหวัด โดยจะใช้ประโยชน์ในการค้นคว้าหาความรู้โดยเฉพาะภาษาของประเทศเพื่อนบ้านวัฒนธรรมประเพณี พร้อมขอบคุณกรมอาเซียน ที่ได้นำกิจกรรม เช่นนี้มาสู่นักเรียนในต่างจังหวัด