ข่าวสังคม

โรงเรียนกมลาไสยเน้นคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดเผาขยะแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

โรงเรียนกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์ อัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พร้อมเปิดงาน “เปิดป่องเอี้ยม เยี่ยมชมกมลาไสย ภาษาดี เทคโนโลยีเด่น เน้นคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ยกย่องเป็นต้นแบบสถานศึกษา ลดเผาขยะแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ที่โรงเรียนกมลาไสย อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์  นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกรวย ถวายราชสักการะ ต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และเปิดงาน “เปิดป่องเอี้ยม เยี่ยมชมกมลาไสย ภาษาดี เทคโนโลยีเด่น เน้นคุณธรรม นวัตกรรมก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” ประจำปีการศึกษา 2562 (Open House Kamalasai School 2020)  โดยมีนายสัมฤทธิ์ กิตติโชติ สุขสงค์ นายอำเภอกมลาไสย นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการ สพม.24  นายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ ผอ.โรงเรียนกมลาไสย พร้อมคณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากร คณะครู นักเรียน ร่วมงาน พร้อมจัดนิทรรศการแสดงผลงานเป็นจำนวนมาก

นายชัยธวัช เนียมศิริ ผวจ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า ตามที่โรงเรียนกมลาไสย ได้ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ เทศบาลตำบลกมลาไสย ศูนย์กสิกรรมจ.กาฬสินธุ์  ทีมงานวิจัยป่าดงนามน อบต.โคกสมบูรณ์ ผู้นำชุมชน และสถานศึกษาในชุมชน จัดโครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ กระทั่งได้รับรางวัลพระราชทานชนะเลิศระดับประเทศ โดยได้รับถ้วยรางวัลพระราชทาน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทั้งนี้ ได้อัญเชิญถ้วยรางวัล เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งรางวัลพระราชทานที่ได้รับดังกล่าว ถือว่าเป็นเกียรติยศอย่างสูงยิ่งสำหรับโรงเรียนกมลาไสย และ จ.กาฬสินธุ์

นายชัยธวัช กล่าวอีกว่า จากการที่โรงเรียนกมลาไสย และทุกภาคส่วน ได้ร่วมกันจัดโครงนำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริดังกล่าว ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมด้านภาษา ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะการนำขยะ สิ่งของเหลือใช้ มาประยุกต์และสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่า สามารถสร้างมูลค่าเพิ่ม มีประโยชน์ใช้สอย นับเป็นนวัตกรรมที่มีคุณค่า  เช่น หุ่นยนต์ ถังขยะ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนกมลาไสย ถือเป็นสุดยอดสถานศึกษาต้นแบบลดเผาขยะแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ที่รัฐบาลและทุกประเทศทั่วโลกกำลังรณรงค์

ด้านนายพูลศักดิ์ เสนฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนกมลาไสย กล่าวว่า ในการจัดงานครั้งนี้ ได้จัดพิธีอัญเชิญ ถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ เพื่อเผยแพร่ผลงานของนักเรียน และครูสู่ชุมชน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความรู้ ความสามารถในเชิงสร้างสรรค์ เพื่อเฉลิมฉลองถ้วยรางวัลพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลชนะเลิศระดับประเทศ โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ

นายพูลศักดิ์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ว่า ยังมีกิจกรรมนำเสนอโครงงานเป็นภาษาอังกฤษ โครงงานคุณธรรม กิจกรรม Eco school (สิ่งแวดล้อมศึกษา)  กิจกรรมสะเต็มศึกษา และหุ่นยนต์ กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้  กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ดนตรี ศิลปะ การงานอาชีพ สุขศึกษา พลศึกษา พัฒนาผู้เรียน การแสดงดนตรี และนาฏศิลป์อีกด้วย