ข่าวสังคม ข่าวเศรษฐกิจ

7 มหาวิทยาลัย ปฐมนิเทศ “ยุวชนอาสา ระยะที่ 1” พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ “ยุวชนอาสา ระยะที่ 1” พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ จาก 7 มหาวิทยาลัยเครือข่าย ลงพื้นที่ 15 อำเภอ เพื่อเข้าไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้ความช่วยเหลือในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นเวลาประมาณ 4 เดือน หรือ 1 ภาคการศึกษา

ที่มหาวิทยากาฬสินธุ์ ศาสตราจารย์ศุภชัย ปทุมนากุล รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานการปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการ “ยุวชนอาสา ระยะที่ 1” พื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจ และพร้อมในการลงพื้นที่ 15 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผลปัญหาของชุมชน และให้ความช่วยเหลือใน การยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน เป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน (1 ภาคการศึกษา) โดยมี รองศาสตราจารย์จิระพันธ์ ห้วยแสน อธิการบดีมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ ให้การต้อนรับ มีนักศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยเครือข่าย 7 แห่ง อาจารย์ที่ปรึกษา เข้าร่วมการปฐมนิเทศ

นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้จัดทำโครงการยุวชนอาสา เพื่อส่งเสริมให้เกิดการปฏิรูปการเรียนรู้ ผลิตบัณฑิตในศตวรรษาที่ 21 เพื่อให้นิสิต/นักศึกษา สามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานได้จริง ปรับตัวให้เข้าสังคมที่หลากหลาย พัฒนาการเรียนให้สามารถแก้ปัญหาได้จริง โดยนำร่องในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์ สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะลงพื้นที่ไปอยู่กับชาวบ้านในพื้นที่ 15 อำเภอของจังหวัดกาฬสินธุ์ เรียนรู้วิถีชีวิต การแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ตลอดจนนำความรู้ที่จะได้จากการเรียนไปปรับใช้และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพให้กับตนเองได้ในอนาคต โดยจะมีอาจารย์เป็นที่ปรึกษา และนิเทศงานให้กับกลุ่มนิสิต/นักศึกษา

อัพเดทล่าสุด เมื่อ 18/02/2020 11:17 น. by เสียงภูพานออนไลน์