ข่าวสังคม

ศาลกาฬสินธุ์พัฒนาระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทมุ่งหวังลดคดีในชั้นศาล

ศาลจังหวัดกาฬสินธุ์ เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน มุ่งหวังลดคดีในชั้นการพิจารณาของสำนักงานศาลยุติธรรม

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2565 ที่โรงแรมริมปาว ศาล จ.กาฬสินธุ์ ได้เปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยนางสาวโกมลลดา ไกรสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลเยาวชนและครอบครัว จ.นครราชสีมา ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีผู้พิพากษาประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ มีนางสาววัฒนานันท์ ธรรมบุตร ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ นายพูนศักดิ์ นามเพ็ง ส่วนช่วยอำนวยประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยพิพากษาประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ จ.ส.ต.เดชา บุญสระ นิติกรชำนาญการพิเศษและนักวิชาการ เจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่ ประจำสำนักงานศาลยุติธรรม ผู้ประนีประนอมประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ เข้าร่วมรับฟังการอบรม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้มีความรู้ความเข้าใจในข้อกฎหมาย ทั้งในส่วนคดีแพ่ง คดีอาญา เพื่อให้ทราบผลของคดีทั้งในส่วนจากการฟ้องและหลังฟ้อง

ในการอบรมโครงการครั้งนี้มี ดร.คมวัชร เอี้ยงอ่อง เลขานุการศาลอุทธรณ์ ภาค 3 เป็นผู้บรรยายพิเศษ การไกล่เกลี่ยก่อนฟ้อง การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีที่ดินคดีมรดก และเทคนิคการไกล่เกลี่ยให้ประสบผลสำเร็จ เป็นอีกทางเลือกในการอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชน ถือว่าเป็นภารกิจหลักของศาลยุติธรรม สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ศาลยุติธรรม พ.ศ.2565-2568 เพื่อให้ประชาชนมีความเชื่อมั่นศรัทธา ในการส่งเสริมระบบระงับที่ก่อให้เกิดคดีความ มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การไกล่เกลี่ยคดีของศาล จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายสุวิชช์ รวมสุวรรณ ผู้ประนีประนอมศาล จ.กาฬสินธุ์เป็นวิทยากร ในช่วงสุดท้ายของการอบรม นางสาวโกมลลดา ไกรสิงห์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จ.กาฬสินธุ์เป็นผู้ตอบปัญหาข้อซักถามที่เกี่ยวกับการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับผู้ประนีประนอมที่เข้ารับการอบรม

อย่างไรก็ตาม ในการเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาระบบการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลภายนอกซึ่งเป็นผู้ประนีประนอม มีความรู้ในหลากหลายมติ เป็นการเพิ่มทักษะในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาททั้งในคดีแพ่ง คดีอาญาให้ถูกต้องตรงกัน ทั้งในด้านทฤษฎีและการปฏิบัติหน้าที่ ภายใต้กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อกำหนดของประธานศาลฎีกาว่าด้วยการไกล่เกลี่ย พร้อมกับนำเสนอการไกล่เกลี่ยในระบบออนไลน์ สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 เน้นย้ำผู้ประนีประนอมประจำศาลให้เข้าใจบทบาท ร่วมทั้งมีจริยธรรมเพื่อให้มีประสิทธิภาพโดยยึดหลักในแนวทางเดียวกัน โดยมีบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้านการไกล่เกลี่ยประจำศาล จ.กาฬสินธุ์ จำนวน 30 คน

Last Updated on 09/06/2022 17:10:38 by อินทรีภูพาน