ข่าวสังคม

กรมทรัพยากรน้ำบาดาลเดินหน้าจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง

อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตามโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยการจัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2565 นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล พร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 (งบกลาง) ที่บ้านนากุดสิม หมู่ที่ 3 ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ โดยมีนายประเสริฐ บุญเรือง ส.ส.กาฬสินธุ์ เขต 5 นายอุโรม แก้วจันทร์ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น นายนฤนาท เมืองแสน นอภ.นาคู นายภูมินทร์ ภูมิเขตร สจ.อำเภอกุฉินารายณ์ นางสาววิภาวี บุญเรือง นายกเทศมนตรีตำบลกุดสิม พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และประชาชนรายงานความคืบหน้าและให้การต้อนรับ

นายศักดิ์ดาวิเชียรศิลป์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล กล่าวว่า  โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้ง อันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ เป็นนโยบายของรัฐบาล โดยท่านพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้ำ มีเป้าหมายสำคัญคือให้ประชาชนกินดีอยู่ดีมีความสุขไม่ว่าจะเป็นเรื่องน้ำกิน น้ำใช้ หรือน้ำเพื่อการเกษตร โครงการนี้เป็นนวัตกรรมด้านการพัฒนาน้ำบาดาลของประเทศไทยที่จะเป็นต้นแบบให้นำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งและการขาดแคลนน้ำกับพื้นที่อื่น ๆ

ด้านนายประเสริฐ บุญเรือง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.กาฬสินธุ์ เขต 5 กล่าวว่า ที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้มีพี่น้องประชาชนประสบปัญหาขาดแคลนแหล่งน้ำเป็นจำนวน 13 หมู่บ้าน 7,200 ครัวเรือน สาเหตุเนื่องจากอยู่บนพื้นที่สูงกว่าหมู่บ้านอื่น ดังนั้นจึงได้ร่วมกับผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนในพื้นที่ ผลักดันนำเรื่องดังกล่าว กระทั่งกรมทรัพยากรน้ำบาดาล เข้ามาดำเนินโครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จัดหาน้ำอุปโภคบริโภคให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งสามารถสร้างประโยชน์และแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาดได้เป็นอย่างดี

ขณะที่นายอุโรม แก้วจันทร์ ผอ.สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น กล่าวว่า โครงการจัดหาน้ำบาดาลขนาดใหญ่แก้ปัญหาภัยแล้งอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้ เป็นรองรับการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาด เพื่อการอุปโภคบริโภคให้ประชาชนในพื้นที่และเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงแหล่งน้ำของประชาชน โดยปัญหาในพื้นที่พบว่ามีประชาชนขาดแคลนแหล่งน้ำ 13 หมู่บ้าน 7,200 ครัวเรือน เบื้องต้นได้ทำการสำรวจและเจาะบ่อน้ำบาดาลแล้ว 3 จุด แต่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ จึงได้ทำการสำรวจบริเวณหมู่บ้านข้างล่างพบว่ามีชั้นน้ำบาดาลที่สามารถนำมาช่วยพี่น้องประชาชนได้ ดังนั้นพื้นที่นี้จึงมีวิธีแนวการก่อสร้างและพัฒนาแตกต่างจากที่อื่นของกรมที่ได้ดำเนินมา คือการเจาะบ่อน้ำบาดาลจากพื้นที่ต่ำแล้วส่งไปยังพื้นที่สูง และปัจจุบันได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และอยู่ในระหว่างทดสอบระบบทำการเจาะบ่อน้ำบาดาลจำนวน 6 บ่อ คิดเป็นปริมาณน้ำรวม 315,360 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งเป็นแหล่งน้ำเสริมช่วยลดค่าครองชีพและเพิ่มจุดให้บริการน้ำบาดาลแก่ประชาชน การใช้พื้นที่นี้ไม่เกินกว่าปริมาณน้ำกักเก็บ ที่สามารถนำมาใช้ได้ในพื้นที่ ต.สายนาวัง อ.นาคู และ ต.หนองผือ อ.เขาวงคือ 46 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี

สำหรับรูปแบบของโครงการประกอบด้วยบ่อน้ำบาดาลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 6 บ่อ พร้อมเครื่องสูบน้ำไฟฟ้าขนาด 5.5 แรงม้าจำนวน 6 ชุด (พลังงานไฟฟ้า) ถังเหล็กเก็บน้ำความจุ 500 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 ถัง, ถังเหล็กเก็บน้ำความจุ 300 ลูกบาศก์เมตรจำนวน 1 ถัง จุดจ่ายน้ำถาวรจํานวน 3 ชุด  โรงสูบน้ำ 3 หลังพร้อมเครื่องสูบส่ง  อาคารปรับปรุงคุณภาพน้ำดื่มแบบ Reverse Osmosis (RO) อัตราการผลิต 500 ลิตรต่อชั่วโมงจํานวน 2 หลัง สามารถให้บริการประชาชนครอบคลุมพื้นที่ ต.สายนาวัง อ.นาคู และ ต.หนองผือ อ.เขาวง จ.กาฬสินธุ์จํานวน 13 หมู่บ้าน 1,900 ครัวเรือนประชากร 7,200 คน ซึ่งจากพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในการทรงรับโครงการแห่งนี้เป็นโครงการพระราชดำริ จึงได้จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษาในครั้งนี้อีกด้วย