ข่าวสังคม

ทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ เช็คความพร้อมล้างเมืองก่อนเปิดเรียนเข้มป้องกันโควิด

ทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ยังตั้งการ์ดสูงป้องกันโรคโควิด-19 โดยเฉพาะช่วงเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน ประชุมเข้มมาตรการป้องกันต่อเนื่อง ก่อนเปิดเรียนเพื่อปรับวิถีชีวิตแบบ NEW NORMAL กำหนดจัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ “ล้างเมือง” สถานศึกษาทุกแห่ง 26 มิถุนายน 2563 นี้

                วันที่ 19 มิถุนายน 2563 ที่ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก จ.กาฬสินธุ์ ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ เป็นประธานประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีนายสุเทพ ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็ก นายสมพงษ์ ภูผิวฟ้า สาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก นายชยุต หิรัญรักษ์ ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอห้วยเม็ก ตัวแทนสถานศึกษา เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ดร.สม นาสอ้าน รองนายแพทย์สาธารณสุข จ.กาฬสินธุ์ กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และอยู่ในช่วงเฝ้าระวัง รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการป้องกันของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ประกอบกับกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดเปิดเรียนภาคการศึกษา ที่ 1 ประจำปี 2563 ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 สถานศึกษาทุกแห่ง จึงจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการวางแผนเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียน เพื่อให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อโควิด-19 และดำเนินการเรียนการสอนอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ได้กำหนดให้สถานศึกษาทุกแห่ง จัดกิจกรรมบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ พร้อมกันทั่วจังหวัด ในวันที่ 26 มิถุนายน 2563 ที่จะถึงนี้

ด้านนายสุเทพ  ชัยวัฒน์ นายอำเภอห้วยเม็กกล่าวว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมดังกล่าว ทางฝ่ายปกครองจึงได้ร่วมกับสาธารณสุข สถานศึกษา ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนในการป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 โดยมีการจัดเวทีเรียนรู้ ในกระบวนการป้องกันควบคุมโรคในสถานศึกษา การจัดทำแผนระหว่างสาธารณสุขและเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเสนอคณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัด และกลไกการกำกับติดตามประเมินผล หลังเปิดสถานศึกษาตามาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19

อย่างไรก็ตาม ในส่วนของการเตรียมความพร้อมทั้งเวชภัณฑ์ป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ทั้งหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ การรักษาระยะห่าง ทั้งการจัดโต๊ะ เก้าอี้ ภายในห้องเรียน ตลอดทั้งการอยู่ร่วมในสถานศึกษาและชุมชนนั้น ยังต้องเน้นการปฏิบัติตนหรือใช้วิถีชีวิตแบบ NEW NORMAL เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 ดังกล่าว ทั้งนี้ ในส่วนของกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ อ.ห้วยเม็ก ที่เดินทางจากต่างจังหวัด ตั้งแต่เริ่มมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 มียอดสะสมจำนวน 2,615 คน โดยไม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แต่อย่างใด