ข่าวสังคม

เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่นชมพระสังฆาธิการเน้นย้ำความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์

เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ชื่นชมพระสังฆาธิการเน้นย้ำความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์ พร้อมร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อเข้ากองทุนพระสังฆาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินเข้าไปช่วยเหลือดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธ พระสงฆ์ที่มรณภาพ

ที่วัดประชานิยม ถ.ถีนานนท์ ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์ พระเทพสารเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 8 (ธ) เป็นประธานสงฆ์ มีพระญาณรักขิต รองเจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) ร่วมจัดงานประชุมพระสังฆาธิการคณะธรรมยุตในจังหวัดกาฬสินธุ์ กิจกรรมนี้จัดต่อเนื่องในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาของทุกปี มีพระธรรมดิลก (สมาน สุเมโธ ป.ธ. 9) วัดป่าแสงอรุณ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 9 (ธ) เป็นผู้กล่าวให้โอวาทพระสงฆ์ในการประชุมพระสังฆาธิการในครั้งนี้

โดยก่อนพิธีการ ประธานสงฆ์ให้โอวาทนำกล่าวสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยและมอบตราตั้งตำแหน่ง พระผู้สวดพระปาฎิโมกข์ ที่ได้รับการอบรมจากคณะธรรมยุต จากนั้นเริ่มพิธีการขอขมาในประเพณีสงฆ์เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา เริ่มจาก พระธรรมดิลก พระเทพสารเมธี พระญาณรักขิต ให้หมู่คณะสงฆ์ถวายดอกไม้ ธูปเทียนแพ เพื่อเป็นเครื่องกราบสักการบูชาแก่พระผู้ใหญ่ที่มีพรรษากาลมีตำแหน่งสืบเนื่องถึงพระผู้ปกครองภายในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะสงฆ์และเป็นการพบปะพูดคุยปรึกษาหาทางออกในการพัฒนาวงการคณะสงฆ์ นอกจากนั้นยังมีการร่วมทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อเข้ากองทุนพระสังฆาธิการ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินเข้าไปช่วยเหลือดูแลพระสงฆ์ที่อาพาธ พระสงฆ์ที่มรณภาพ และเพื่อปรับปรุงศาสนสถาที่ทรุดโทรมภายในวัดจังหวัดกาฬสินธุ์(ธ)

พระเทพสาเมธี เจ้าคณะจังหวัดกาฬสินธุ์ (ธ) รักษาการแทนเจ้าคณะภาค 8 (ธ) กล่าวว่า รู้สึกยินดีชื่นชมและดีใจกับหมู่คณะสงฆ์พระสังฆาธิการในจังหวัดกาฬสินธุ์ ที่มีความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ขอชื่นชมพระสังฆาธิการที่ได้ดูแลเอาใจใส่พระผู้อยู่ภายใต้ในเขตปกครองของแต่ละพื้นที่ทั่วจังหวัด นอกจากนี้ขอชื่นชมพระสังฆาธิการที่ได้ดูแลรับผิดชอบในส่วนการจัดการผูกพัทธสีมา ขอวิสุงคามสีมา ได้รับการยกย่องชื่นชมจากคณะกรรมการคณะธรรมยุตจากส่วนกลางที่ได้เข้ามาตรวจสอบสังเกตการในแต่ละวัน ในแต่ละงานของจังหวัดกาฬสินธุ์เรา ขอให้พระสงฆ์ทุกรูปในที่ประชุมนี้มีความรักความสามัคคีถ่อยที่ถ่อยอาศัยซึ่งกันและกัน เพื่อให้สังคมสงฆ์เป็นสังคมแบบอย่างแก่ผู้ที่เคารพเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาสืบไป