ข่าวสังคม

นครพนม เหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ส่งเสริมคุณภาพชีวิตบรรเทาความเดือดร้อนผู้ประสบภัย

วันที่ 24 เมษายน 2566 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดนครพนม ดร.เตช บุนนาค เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นประธานเปิดการประชุมเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ครั้งที่ 1/2566 และมอบนโยบาย ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินงานของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 7 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดอุบลราชธานี มุกดาหาร กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ยโสธร อำนาจเจริญ และจังหวัดนครพนม โดยมีนายวันชัย จันทร์พร ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม กล่าวต้อนรับ มีนางสงวน จันทร์พร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครพนม กล่าวรายงาน

ในฐานะที่จังหวัดนครพนมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม และมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด นายกกิ่งกาชาดอำเภอ กรรมการกิ่งกาชาดอำเภอ และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัด ภาค 7 รวมทั้งสิ้น 280 คน ร่วมรับฟังและประชุมเพื่อรับทราบนโยบายการปฏิบัติงาน รวมถึงองค์ความรู้ใหม่ ๆ ที่เกิดจากการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการทำงาน ตลอดจนแนวทางในการแก้ไขปัญหาของแต่ละพื้นที่ เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา การปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัด กิ่งกาชาดอำเภอในการช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปตามพันธกิจ และภารกิจของสภากาชาดไทย ที่เป็นองค์กรการกุศลเพื่อมนุษยธรรม

โดยในโอกาสนี้เลขาธิการสภากาชาดไทยยังได้บรรยายพิเศษร่วมกับนายเอกชลิต ผลศรีทอง หัวหน้ากลุ่มงานบริหารและประสานกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย เกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพันธกิจ 4 ด้านของสภากาชาดไทย คือการบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ การบริการโลหิต ดวงตาหรืออวัยวะ และการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน ตามาด้วยการประสานงานเพื่อช่วยเหลือความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ ผ่านแอปพลิเคชั่น พ้นภัย ที่มีการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรับแจ้งภัยพิบัติและขอความช่วยเหลือได้อย่างสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งติดตามการช่วยเหลือแบบ Real time จากหน่วยงานในพื้นที่ เป็นการลดความคลาดเคลื่อนที่ขาดความชัดเจนของข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนและล่าช้าในช่วยเหลือผู้ประสบภัย นอกจากนี้ยังมีในเรื่องของการหารายได้จากการจำหน่ายสลากกาชาด หรือการขอรับการสนับสนุนรางวัลต่าง ๆ จากหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน การนำวัคซีนเอชพีวี ชนิด 4 สายพันธุ์ (วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก) ไปบริการให้ประชาชน การสำรวจการติดตั้งเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าอัตโนมัติ (AED) ในพื้นที่ 76 จังหวัด การติดตามตรวจเยี่ยมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการพูด อ่าน เขียน ภาษาไทย การขอใช้เครื่องหมายกาชาดไทย และการส่งรายงานการปฏิบัติงานของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ