ข่าวสังคม

สุรินทร์ กกล.สุรนารี นำตัวแทนเยาวชนชายแดนสัมพันธ์ เดินหน้าพัฒนาโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ห้องห้องประชุมล้านช้าง มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ พันเอก ปิยวัฒน์ สุประการ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี ร่วมเปิดการจัดกิจกรรม “เยาวชนชายแดนสัมพันธ์” ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนาน ตามแนวชายแดน ไทย-กัมพูชา ซึ่งกองกำลังสุรนารีได้ดำเนินการต่อเนื่องมาหลายปีในทุกมิติด้านการพัฒนาความสัมพันธ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ระหว่างหมู่บ้านตลอดแนวชายแดนในทั้งฝั่งไทยและฝั่งกัมพูชา โดยครั้งนี้ได้นำกลุ่มเยาวชนที่ดำเนินการคัดเลือกคุณสมบัติ ประกอบด้วย เยาวชนไทยและเยาวชนกัมพูชาในหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดน ด้านไทย-กัมพูชา ทั้ง 5 พื้นที่ จำนวน 30 คน และเยาวชนบุตรหลานกำลังพล ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ จำนวน 10 คน รวมจำนวน 40 คน มาทำกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเยาวชนในพื้นที่ชายแดน ได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน รวมทั้งศึกษาเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมให้เยาวชนในพื้นที่ชายแดนได้ใช้เวลาว่างในช่วงปิดภาคเรียนอย่างสร้างสรรค์ และได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์นำไปช่วยผู้นำชุมชนของตนขยายผลการเรียนรู้เพื่อเป็นรากฐานที่ดีในอนาคต

กองกำลังสุรนารี ได้รับความอนุเคราะห์ และความร่วมมือจากทุกภาคส่วนของทั้ง 2 ประเทศ ในการจัดกิจกรรมเยาวชนชายแดนสัมพันธ์ ตามโครงการหมู่บ้านเข้มแข็งคู่ขนานตามแนวชายแดนด้านไทย – กัมพูชา โดยมีกิจกรรม ที่สำคัญประกอบไปด้วย กิจกรรมสันทนาการกลุ่มสานสัมพันธ์ การศึกษาดูงานด้านการเรียนรู้ทฤษฎีทางการเกษตร อาทิ โครงการทหารพันธุ์ดี ณ ศูนย์การเรียนรู้ มณฑลทหารบกที่ 25 การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ และกิจกรรมทัศนศึกษาในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ ระหว่าง วันที่ 28 – 29 เมษายน 2566 ซึ่งผลของการจัดกิจกรรมทั้งหมดจะไปช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งพัฒนา ร่วมกันกับผู้นำชุมชน ประชาชน ในหมู่บ้านพื้นที่เป้าหมายของโครงการฯ ต่อไปอย่างยั่งยืน