ข่าวสังคม

รพ.กาฬสินธุ์มอบโล่เชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่น

โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมวันพยาบาลสากลประจำปี 2566 ตามคำขวัญวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 ว่า “Our Nurses, Our Future” แปลว่า “พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา” พร้อมมอบโล่เชิดชูเกียรติพยาบาลดีเด่น ที่เสียสละทุ่มเทในวิชาชีพพยาบาล

วันที่ 12 พฤษภาคม 2566 ที่โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ นพ.สุนทร ธีรพัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันพยาบาลสากลประจำปี 2566 โดยมีนางบุศรินทร์ เขียนแม้น รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล นพ.ไพบูลย์ วรรณศิริ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ (พรส.) นพ.ศิวบูลย์ ชัยสงคราม รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการปฐมภูมิ นพ.ถนอมศิลป์ ก้านมะลิ รองผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน พร้อมด้วยพยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ ร่วมเปิดกิจรรม

นางบุศรินทร์ เขียนแม้น รองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล กล่าวว่า ทุกวันที่ 12พฤษภาคมของทุกปี สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้กำหนดให้เป็นวันพยาบาลสากล เนื่องจากวันที่ 12 พฤษภาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ซึ่งเป็นผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาลพยาบาล โดยในปี ค.ศ.1857 เกิดสงครามไครเมีย ท่านได้อาสาพยาบาลดูแลทหารที่เจ็บป่วยในแนวรบ ได้สละทั้งแรงกายและเงินส่วนตัว ในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ขาดแคลน ปรับปรุงแก้ไขสภาพของทหารที่แต่งกายสกปรก ความขาดแคลนน้ำและสภาพของโรงพยาบาลที่สกปรกและแออัด จนสามารถลดสถิติการตายของทหารจากโรคติดต่อลงได้ จากการอุทิศตนที่ไม่เห็นแก่ความเหนื่อยยาก ได้ออกตรวจเยี่ยมทหารเจ็บป่วยในเวลากลางคืนมิได้ขาด เป็นภาพที่ประทับใจแก่ทหารที่เจ็บป่วย หลังสงครามสงบ ท่านได้รับสมญานามว่า “The Lady of The Lamp” และได้รับการยกย่องให้เป็นปฐมบูรพาจารย์วิชาการพยาบาลของโลก

นางบุศรินทร์กล่าวต่อว่า เพื่อสดุดีคุณงามความดีของมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล ที่ทำประโยชน์อย่างมากมายให้แก่มวลมนุษย์ รวมทั้งเพื่อเป็นการยกย่อง ให้เกียรติ และเชิดชูเป็นต้นแบบ และมีจุดมุ่งหมายให้พยาบาลทั่วโลก ร่วมมือจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณชน และกำหนดแนวทางเพื่อให้พยาบาลทั่วโลกรณรงค์แก้ไขปัญหาสุขภาพในแต่ละปีเพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาคุณ ระลึกถึงผู้ก่อกำเนิดวิชาชีพพยาบาล ทั้งนี้สภาการพยาบาลระหว่างประเทศ กำหนดคำขวัญวันพยาบาลสากล ประจำปี 2566 ไว้ว่า “Our Nurses, Our Future” แปลว่า “พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา” เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลระดับปฏิบัติการ และทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพประชาชน ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของวิชาชีพพยาบาลเป็นสำคัญ

นพ.สุนทร ธีรพัฒนพงศ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์กล่าวว่า โรงพยาบาลกาฬสินธุ์มีการรณรงค์ให้พยาบาลใช้แนวทาง “พยาบาลของเรา อนาคตของพวกเรา” Our Nurses, Our Future เพื่อให้ผู้บริหารการพยาบาล พยาบาลระดับปฏิบัติการ นำมาเป็นเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพการพยาบาล ในปี 2566 นี้ เพราะทศวรรษที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่าง ต้องเผชิญกับโลกไร้พรมแดนที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างพลิกผัน ทั้งในเรื่องโครงสร้างประชากรที่มีอัตราเกิดต่ำลงและวัยสูงอายุมากขึ้น ระบาดวิทยาที่มีผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่ไม่ติดต่อจำนวนเพิ่มมากขึ้น และเสียชีวิตก่อนวัยอันควร ความก้าวหน้าของเทคโนโลยียุคดิจิทัล การขยายตัวของความเป็นเมือง การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม การมีโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ รวมทั้งการระบาดทั่วโลก ของโรคโควิด-19 และอื่น ๆ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับสภาวะเศรษฐกิจ และสังคมของโลกอย่างชัดเจน

นพ.สุนทรกล่าวอีกว่า การเสริมสร้างสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพทุกคน ให้มีความเข้มแข็งของพลังวิชาชีพ เพื่อการพัฒนาสุขภาพประชาชนโดยรวมอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาสภาพแวดล้อมการทำงาน ให้เอื้ออำนวยต่อความปลอดภัยของผู้ให้ ผู้รับบริการและประชาชน จึงเป็นสิ่งที่ควรเกิดขึ้นในระบบบริการสุขภาพในปัจจุบัน พยาบาลซึ่งเป็นขุมพลังของบุคลากรในทีมสุขภาพที่มีบทบาทสำคัญอย่างยิ่ง ในการคิดสร้างสรรค์ พัฒนากระบวนการ และดำเนินกิจกรรม การดูแล รักษา พยาบาล เพื่อนำสู่การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างสุขภาพของผู้รับบริการและประชาชน หากพยาบาลทุกคนร่วมมือกัน มีเป้าหมายเดียวกันก็จะช่วยลดปัญหาทั้งปวงได้อย่างมาก และนำไปสู่ความมั่นคงทางสุขภาพ ของประชาชนในที่สุด

อย่างไรก็ตาม สำหรับกิจกรรมวันพยาบาลสากล กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล โรงพยาบาลกาฬสินธุ์จัดขึ้น ประกอบด้วยการมอบโล่เชิดชูเกียรติให้แก่พยาบาลผู้ทรงคุณค่าแก่วิชาชีพพยาบาล จำนวน 9 คน การเยี่ยมหน่วยงาน เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลสภาวะสุขภาพประชาชน และการรับบริจาคโลหิต