ข่าวสังคม

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

จังหวัดกาฬสินธุ์ จัดกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” โดยมีชาวกาฬสินธุ์ร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

                เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2563 ดร.รอยล  จิตรดอน  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  พลโท ธัญญา  เกียรติสาร  แม่ทัพภาคที่ 2  นายชัยธวัช  เนียมศิริ   ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์  พร้อมด้วยข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นักเรียน และประชาชนทั่วไปได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลา ปลูกหญ้าแฝก  และปลูกต้นไม้ จำนวน 200 ต้น ตามโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน  ตำบลสายนาวัง  อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์   เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครบรอบ 1 ปี  และเพื่อเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่า รักษาระบบนิเวศ และปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและป่าไม้  รวมทั้งเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร สร้างสิ่งแวดล้อม และเพื่อสร้างแหล่งอนุบาลปลา นำไปสู่การขยายพันธุ์ปลาสู่ธรรมชาติ

ดร.รอยล  จิตรดอน  กรรมการและเลขานุการมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  กล่าวว่า  หากต้นไม้ที่ชาวกาฬสินธุ์ร่วมกันปลูกในครั้งนี้เจริญเติบโตขึ้น จะเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่ดีมาก  เป็นการเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ในระบบนิเวศและสร้างความมั่นคงด้านอาหาร ให้เกิดความยั่งยืน เพราะอ่างเก็บน้ำห้วยมะโน ถือเป็นแหล่งน้ำสำคัญที่หล่อเลี้ยงพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอนาคู ทั้งในภาคการเกษตร อุปโภค บริโภค ตลอดทั้งด้านประมงด้วย จึงขอฝากให้ช่วยกันดูแลรักษา  ร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์นี้ไว้ตลอดไป