ข่าวสังคม

ขอนแก่น อ.เขาสวนกวาง ร่วมกับภาคเอกชนตักบาตรมอบข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ยากไร้ในโครงการข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 06.30 น. นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น พร้อมด้วยนายธณกฤต แสงเพชร เจ้าหน้าที่ปกครอง,นางประพันธ์ ดอนแก ผู้ใหญ่บ้านบ้านคำสมบัติ ผู้ใหญ่บ้านบ้านคำสมบัติ หมู่ที่ 3 และนายชุมแสง ชุมพล สารวัตรกำนันตำบลคำม่วง ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันธรรมสวนะ(วันพระ) ณ วัดบ้านรัตนชุมพล บ้านคำสมบัติ หมู่ที่ 3 ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง ทั้งนี้ นายอำเภอเขาสวนกวาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ปลัดอำเภอ เสมียนตราอำเภอ ลูกจ้าง สย. และสมาชิก อส. ลงพื้นที่เพื่อนำข้าวก้นบาตรไปแบ่งปันให้แก่ครัวเรือนยากจนตามเป้าหมาย TPMAP Logbook ตามโครงการ “ข้าวก้นบาตร ญาตินายอำเภอ”

นายกรชวาลวิชญ์ ชัยพีรวัส นายอำเภอเขาสวนกวาง กล่าวว่าสำหรับบทบาทในการเกื้อหนุนระหว่าง วัด และชุมชน ให้มีความสุขอย่างยั่งยืน  เป็นการประสานความร่วมมือเพื่อสนับสนุนส่งเสริมบทบาทหน้าที่ซึ่งกันและกัน โดยใช้หลักเมตตาธรรม คือความหวังดี ปรารถนาดีต่อกัน ในการจะอนุเคราะห์ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน บรรเทาทุกข์ เพื่อให้เกิดทิฎฐธัมิกกัตถะประโยชน์ อันหมายถึง ประโยชน์ในปัจจุบัน ประกอบด้วย อุฎฐานสัมปทา คือ ความถึงพร้อมในการขยันหา ทั้งในความรู้และการทำหน้าที่  อารักขสัมปทา มีความพร้อมในการรักษาสิ่งต่างๆ ที่ได้มาโดยถูกวิธี รู้จักประหยัด รู้จักเก็บอดออม กัลยาณมิตตตา

รู้จักคบคนดีเป็นมิตร และสมชีวิตา ประกอบสัมมาอาชีพ สร้างชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะ โดยอาศัยหลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเป็นต้นทาง สร้างสังคมชุมชนให้เอื้อต่อการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อต่อยอดและสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ได้ทรงประกาศเป็นปฐมบรมราชโองการว่า “เราจะสืบสาน รักษา ต่อยอด และคลองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร” ตลอดไป”.